Ниигэм 21 dec 2020 313

​Буряадай Ивалга тосхоной «Илалтын» талмай һэргээн заһагдаа

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

«Илалтын 40 жэлэй ойн баярта» зорюулагдаһан хүшөө зүблэлтэ засагай үедэ бии болоһон түүхэтэй. Тэрэ сагһаа энэ хүшөө нютагаархидай аша туһаар заһагдажа, шэнэлэгдэжэ байһан юм. Тэрэ тоодо «Дайнай үеын хүүгэдүүд» болон «Дайнай ветерануудай зүблэл» гэһэн эмхинүүд энэ ажал хэдэн жэлэй туршада ябуулаа. 2019 ондо «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байдал байгуулга» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ энэ талмай һайжаруулха тухай дурадхалнууд оруулагдаһан байна.

Тосхоной ажаһуугшадай хубида энэ талмай аһан шухала удхатай, нютагай зоной түүхэтэй таһаршагүй холбоотой юм. Эндэ «Дайнай үеын хүүгэдтэ» зорюулагдаһан хүшөө табигдажа, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ Ивалгын голой эдиршүүлэй хэһэн ажалай габьяа һануулжа байдаг юм. Жэл бүри Илалтын үдэрэй болоходо дайнай харгы гаталһан үндэр наһатай таабайнууд эндэ сугларжа, унаһан нүхэдөө дурсадаг. Ургажа ябаһан залуу үетэниие эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ аша туһатай, нангин газар ха юм.

- Илалтын хүшөө һэльбэн шэнэлхэ ажал гүйсэд хэгдэжэ, дүүрээд байна. Эндэхи талмай шэнээр ябталан хушагдажа, энэ талмайе гэрэлтүүлхэ бахананууд һэлгэгдээ. Тиихэдэ олон шэнэ модонууд, һөөгүүд таригданхай. Аймагай һургуулиин һурагшад энэ хэрэгтэмнай туһалаа. Һэльбэн шэнэдхэлгын ажалда горитойхон хубитаяа оруулһан аймагай эмхи зургаануудта баяр баясхалан хүргэнэб, – гээд, Буряад Уласай барилгын яаманай сайд Николай Рузавин тэмдэглэбэ.

Энэ хэрэгтэ 2,9 сая түхэриг гүрэнэй жасаһаа һомологдоо гээд, Буряад Уласай барилгын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман