Ниигэм 22 dec 2020 224

​Буряад Уласай болбосоролой эмхинүүдтэ шэнэ жэлэй хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ дүримүүд тодорхойлогдоо

© фото: pixabay.com

Энээн тухай халдабарита тахал үбшэнтэй тэмсэхэ уласай зүблөөндэ хэлсэгдээ. Тэрэнэй ёһоор олоной хабаадалгатай хэмжээнүүд хоригдобо. Тиимэһээ һургуулиин һурагшад болон сэсэрлигэй хүүгэд ами аминдаа ангяараа таһаржа, өөһэдынгөө танхим соо шэнэ жэлээ тэмдэглэхэ болобо.

Хэрбэеэ шэнэ жэлэй баяр ёһолол һургуулиин томо танхимуудта үнгэргэгдэбэл, эндэ хабаадаһан эдиршүүлые бүлэг бүлэгөөрнь хубаажа, ээлжээгээр анги бүхэндэнь амяаран үнгэргэхэ болоно. Гэхэ зуура, ариг сэбэрэй эрилтэнүүдые гүйсэд дүүргэжэ, саг үргэлжэ сэбэр агаар оруулагдажа байха еһотой. Уригдаһан зүжэгшэд, һурагшадай гэртэхин болон бусад ондоо хүнүүд һургуулиин шэнэ жэлэй баяр ёһололдо хабаадаха эрхэгүй гээд, Буряад Уласай Засагай газарта дуулгаба.

Мүн тиихэдэ Роспотребхиналтын мэргэжэлтэд эдэ үдэрнүүдтэ хүүгэдэй хабаадалгатай хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ соёлой эмхинүүдые шалгаһан байна. Эндэ баһал дээрэ тоологдоһон ариг сэбэрэй бүхы эрилтэнүүд сахигдаха зэргэтэй. Газаа, сэбэр агаарта хүүгэдэй хабаадалгатай хэмжэнүүдые эмхидхэхэдээ, хүн зоной дунда 2 метрэй зай байха ёһотой юм.

Хотын олоной хабаадалгатай шэнэ жэлэй ёлконууд хоригдобо. Үншэн хүүгэдэй гэрнүүдтэ һайндэрэй баярай хэмжээнүүд баһал айлшадай хабаадалгагүйгөөр үнгэргэгдэхэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com