Ниигэм 22 dec 2020 419

​Буряад Уласта хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдтэ гүрэнэй туһаламжа үзүүлэгдэнэ

© фото: Буряад уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албан

Багахан олзо оршотой, 3-7 наһанай хүүгэдтэй  гэр бүлэнүүдтэ гүрэнэй тэдхэмжэ мүнгэн энэ жэлэй эхинһээ түлэгдэнэ. Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албанай дуулгаһаар, байгша оной туршада 56 мянган үхибүүдтэ иимэ туһаламжа үзүүлэгдээд байна. Харин тиигэбэшье, зарим гэртэхин энэ мүнгэ абахаа яаранагүй. Гүрэнэй тэдхэмжэ мүнгэ абаагүй хүүгэдэй гэртэхин байгша оной декабриин нэгэн болотор Госуслуги сайт орожо, мэдүүлгэ бэшэхэ ёһотой. Энэ жэлэй туршада мэдүүлгэ оруулһан эрхэтэд жэлэй туршада түлэгдэһэн туһаламжа мүнгэ хүсэд дүүрэн абаха аргатай. Харин нүгөө жэл болгоһон зондо энэ мүнгэнэй хахадынь түлэгдэхэ юм.

Мүнөө тэдхэмжэ мүнгэнэй хэмжээн 6032 түхэригтэ хүрэнэ. Энэ мүнгэн бага олзотой, 3-7 наһанай хүүгэдтэй айлнуудта һара бүхэндэ түлэгдэнэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай тогтоолоор иимэ тэдхэмжэ үзүүлэгдэжэ эхилһэн гээд һануулая. 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албан