Ниигэм 22 dec 2020 382

Эдир ойн харуулшад модо тарина

Бэшүүрэй ойн ажахын харуулшад «Бичурский дозор» гэһэн һургуулиин ойн ажахын эдир гэшүүдтэй хамта нарһан модоной сонсогойнуудые суглуулба. Хамта дээрээ 20 кг. суглуулагдаба. Үхибүүд ой модо ошожо, хэрэгтэй ажал бүтээхэһээ гадна, сэбэр агаарта сэнгээд ерээ.

Һурагшад  мэргэжэлтэдэй туһаламжаар сонсогойнууд сооһоо үрэһэ  гаргажа, тэрэнээ газарта һуулгаха хүсэлтэй. Саашадаа модоной шэлбэһэ ургуулжа, удаань түймэртэ ехээр хохидоһон газарта тариха болоно.

Ойн харуулшад хүүгэдтэ мэдэсэеэ дамжуулжа, ногоон баялиг - модо тариха ажал тухай хөөрэнэ, бодото дээрэнь харуулна.

Һуулгагдаһан модо саашадаа ургаха газартань абаашаад, тэрэниие тариһан үхибүүнэй нэрэ обог бэшээд, хажуудань орхихобди. Хэдэн жэлэй үнгэрхэдэ эдэнэр ерэжэ, ургуулһан модоо хараха аргатай», - гээд Бэшүүрэй аймагай ойн харуулшан Анастасия Перловская хэлэнэ.

Нарһан модоной сонсогойнуудые ямаршье хүн суглуулха аргатай. Тэдэниие Баргажанай, Бэшүүрэй, Загарайн, Хориин аймагуудай он ажахынуудта тушаахада болохо гээд Буряад Уласай ойн ажахын агентствын мэргэжэлтэд мэдээсэнэ.

Фото: Ойн ажахын агентство