Ниигэм 23 dec 2020 373

Ой модо хамгаалгын эхин ажал

Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуулиин «Лесовичок», «Ойкумена» гэһэн экобүлгэмүүдэй һурагшад саарһа суглуулха хэмжээ үнгэргэбэ.

Энэ үйлэ хэрэгтэ бэшэ һурагшад, түрэлхид, багшанар эдэбхитэйгээр хабаадажа, хамтадаа нэгэ тонно хахад саарһан суглуулагдаба.

Хуушан, хэрэггүй болоһон сонинууд, номууд, саарһан бүтээлнүүд  суглуулагдажа, дахин үйлэдбэрилэгдэжэ, шэнэ зүйлнүүд боложо гаргагдахань. Тиихэдэ манай ой модон – ногоон сэгнэшэгүй баялигнай унагаагдангүй, олон жэлдэ сэбэр агаар зондо бэлэглэжэ байха», - гээд мэргэжэлтэд онсолно.

Буряадай ой хамгаалгын түбэй мэргэжэлтэд һурагшадта баярые хүргэжэ, оршон тойронхи байгаали хамгаалха хэрэгтэ ехэ туһаламжа хүргэгдэжэ байна гээд тэмдэглэнэ.

Фото: yandex.ru