Ниигэм 24 dec 2020 397

​«Сэбэр агаар» гэһэн федеральна түсэлдэ Улаан-Үдэ оруулагдаа

© фото: pixabay.com

Ородой Холбоото Уласай агаар сэбэрлэхэ талаар түрүүлэн хэмжээнүүдые бэелүүлхэ шухала һууринуудай тоодо Буряадай ниислэл хото оруулагдаа. Улаан-Үдын засаг дарга Игорь Шутенковай хэлэһээр, энэ хэрэгтэ федеральна һанһаа мүнгэн һомологдохо.

- «Сэбэр агаар» түсэлэй хэмжээндэ Ородой Холбоото Улас дотор 200 милииард түхэригһөө дээшэ һомологдоо. Энэ мүнгэн агаар сэбэрлэхэ хэрэгтэй хотонуута дамжуулагдаа. Тиигэжэ долоон хотонуудта агаар сэбэр болоо, - гэжэ Игорь Шутенков тэмдэглэбэ.

Оршон тойрон байгаалида болон ажаһуугшадай бэеын тамирта хохидол ушаруулдаг хорото бодосуудай хэмжээ хотонуудта бага болгохо гэжэ «Сэбэр агаар» түсэл бэелүүлэгдэнэ. Буряад Уласай Засагай газар болон Улаан-Үдэ хотын захиргаан суг ажал ябуулжа, Буряадай ниислэл хото федеральна түсэлдэ оруулагдаа. Улаан-Үдэдэ 67 мянганһаа дээшэ үмсын гэрнүүд, юридическэ нюурнуудай 6000 котельнинүүд нүүрһээр болон түлеэгээр түлэгдэнэ. Үнгэрһэн жэлдэ агаарта байһан бензапиренэй хэмжээн байха нормоһоо 30 дахин ехэ байгаа. Тиихэдэ Улаан-Үдын геофизическэ байдалһаа хорото бодосуудтай агаар туугдаад, тараад орхиногүй.

Байгша ондо Буряад Уласай Толгойлогшн дэмжэлгээр уласай түсэлэй «Воздух» гэһэн офис байгуулагдаа. Эндэ федеральна, уласай болон хотын 30-һаа дээшэ эмхинүүд хабаадана.

«Сэбэр агаар» гэһэн федеральна түсэлөөр хотын агаар шэнжэлхэ, түлишэ һэлгэхэ, дулаагаар хангалга һэльбэн шэнэдхэхэ, утаагүй түлишэ байгуулха, ажаһуугшадай гэрнүүдэй дулаагаар болон зайн галаар хангаха талаар хотын соргон, һужаануудта хамжахада, тэдхэмжэ түлэхэ, дулаагаар хангалгын аша үрэтэй материал болон хэрэгсэлэй үйлэдбэри болон стратапуудые дэмжэхэ талаар түсэлнүүдтэ мүнгэн һомологдодог.

 

Фото: pixabay.com