Ниигэм 25 dec 2020 461

Буряад Уласта «Шэнэ жэлээр, ветеран!» гэһэн хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэнэ

Иимэ дурадхал Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин оруулаа

Ородой Холбоото Уласай бүхы можо нютагуудта Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай Илалтын 75 жэлэй ойдо зорюулагдажа, Дурасхаалай болон алдар солын гэжэ соносхогдоһон жэлэй түгэсхэлдэ «Шэнэ жэлээр, ветеран!» гэһэн Бүхэроссииин акци үнгэргэгдэнэ. Иимэ дурадхал Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин оруулаа.

 «Ниитэ нэгэ Росси» намай Буряадай таһагай түлөөлэгшэд, Арадай Хуралай болон хотын зүблэлэй һунгамалнууд «Илалтын волонтёрнууд» гэһэн олониитын хүдэлөөнэй түлөөлэгшэдтэй хамта декабриин 25-һаа хойшо Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта хүрэжэ амаршалха. Тиихэдэ эдеэ хоолһоо бүридэһэн бэлэгүүд барюулагдаха.

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын сайд Татьяна Быков Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветеран Иван Тимофеевич Голощаповые амаршала.

«Ами наһаяа гамнангүй, манай абанар, үбгэ эсэгэнэр эрхэ сүлөө бидэндэ, ерээдүйн үри һадаһадтаа олгоо. Мүнөө сэрэгшэдэй эрэлхэг баатаршалга тухай мартангүй, сахин хамгаалха шухала», - гэжэ сайд хэлэбэ.

Бүхыдөө улас дотор 156 ветеранда бэлэг барюулагдаха.

Иван Тимофеевич Воронежско можоһоо гарбалтай. 1941 ондо тэрэ Орловскын сэрэгэй танкова училищидэ һуража байгаа. Дайнай эхилхэдэ, Майкоп хото һургуулинь гаргагдаа. Һуралсалаа түгэсөөд, 1942 оной февралиин 2-һөө июлиин 14 болотор Баруун фронтын 2-дохи Краснознаменно Гвардейскэ 26-дахи танкова бригадын бүридэлдэ тэрэ дайн байлдаанда хабаадаа. Белоруссиин хилэ шадар байлдаанда хүндөөр шархатажа, Рязань хотын эвакогоспитальда эмнэлгэ гараа. Удаань сэрэгтэ ябахагүй гэжэ тобшолгогдожо, ара талада алба хаахаяа эльгээгдээ.

 Иван Тимофеевич Голощапов Эсэгэ ороноо хамгаалгын 1-дэхи, 2-дохи шатын орденуудаар, «За боевые заслуги» гэһэн медаляар, ойн баярай олон тоото медальнуудаар шагнагданхай юм.

Фото: Буряад уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албан