Ниигэм 28 dec 2020 375

​Буряад Уласай эмнэлгын эмхинүүдтэ 17 автомобильнууд дамжуулагдаба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Коронавирусна үбшэнэй дэлгэрһэн ушарһаа уласай поликлиникануудта хүнгэн унаа тон хэрэгтэй болоһон байна. Ажаһуугшадта гэртэнь хүрэжэ, эмнэлгын туһа хүргэлгэдэ автомобильнууд тон хэрэгтэй.

- Пандемиин үедэ эмшэдэй ажал тон ехэ болоо. Энэ байдалда бидэндэ туһа хүргэһэн Буряад Уласай Засагай газарай, Улаан-Үдын захиргаанай, онсо байдалай талаар яаманай жолоошодто баяр хүргэнэбди. Тэдэнэр уласай хүтэлбэрилэгшын даабаряар туһа хүргөө. Мүнөө энэ бэлэг эмнэлгын туһа түргэн хүргэлгэдэ нүлөөлхэ, - гэжэ Улаан-Үдын 6-дахи поликлиникын ахамад эмшэн Игорь Аюшин хэлэбэ.

Улаан-Үдын поликлиникануудта хүнгэн унаа худалдан абалгада уласай бюджетһээ 13,5 сая түхэриг һомологдоо. Тиигэжэ Улаан-Үдын эмнэлгын эмхинүүдтэ LADA Granta, LADA NIVA түхэлэй 16 автомобиль, Нижнеангарскын түбэй больницада УАЗ түхэлэй түмэр хүлэг дамжуулагдаба.

Буряадай Толгойлогшын хэлэһээр, тус хэмжээ ябуулга элүүрые хамгаалгын федеральна программануудта нэмэгдэн бэелүүлэгдэбэ. «Элүүрые хамгаалга» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ байгша ондо элүүрые хамгаалгын 39 шэнэ эмхинүүд баригдаа.

- Буряад Уласта январиин 1-һээ хойшо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын даабаряар элүүрые хамгаалгын эхин шатын эмхинүүдые һэльбэн шэнэдхэхэ программа бэелүүлэгдэнэ. Федеральна түбһөө уласай элүүрые хамгаалгын эмхинүүдэй материальна-техническэ бааза шэнэдхэлгэдэ 600 сая түхэригһөө дээшэ һомологдоо, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Элүүрые хамгаалгын һалбарида һэльбэн шэнэдхэлгын программа бэелүүлгын сэн 3,4 миллиард түхэриг болоно. Тэрэ тоодо, барилга, зһабарилга, һэльбэн шэнэдхэлгэдэ 2,2 миллиард түхэриг хараалагданхай; эмнэлгын тоног хэрэгсэлнүүдын худалдан абалгада – 992 сая түхэриг. Эмнэлгын эмхинүүдэй автопарк шэнэлхэ хэрэгтэ 248 сая түхэригһөө дээшэ түсэблэгдэнхэй.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар