Ниигэм 28 dec 2020 397

​Буряад Уласай сомонуудай эрхим дарганар элирүүлэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай нютагай өөһэдын хүтэлбэриин 25 жэлэй ойдо зорюулагдан «Хотын, хүдөөгэй һомонуудай эрхим дарга» гэһэн уласай мүрысөөн үнгэргэгдэбэ. Тус хэмжээ ябуулга жэл бүри эмхидхэхээр түсэблэгдэнэ.

Буряад Уласай хотонуудай, хүдөөгэй сомонуудай засаг дарганарай мэргэжэл дээшэлүүлхэ зорилготой уласай хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээ. Мүрысөөндэ ороһон түсэлнүүд хүүгэдэй наадаха талмайнуудай барилга, тамирай болон аяншалгын комплекснуудые байгуулга болон болбосон түхэлтэй болгохо гэһэн сэдэбүүдтэ хабаатай байгаа.

- Сомонуудай дарганарһаа мүрысөөндэ 31 мэдүүлгэ оруулагдаа. Хүн бүхэниинь хүтэлбэрилжэ байһан нютагуудайнгаа хүгжэлтын талаар түсэлнүүдые оруулаа. Һонирхолтой түсэлнүүдһээ гурбан илагшадые элирүүлээбди. Энэ мүрысөөн сомонуудай дарганарта түлхисэ боложо үгэхэ, тэдэнэр һомонуудайнгаа хэмжээнһээ гаража, дүй дүршэлөөрөө хубаалдажа, ажаһуугшадай ажабайдал һайжаруулха талаар шэнэ түсэлнүүдые бэелүүлхэ аргатай болоно, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов хэлэбэ.

Түрүүшын һуури Мухар-Шэбэрэй аймагай Сагаан Нуурай сомоной дарга Максим Исмагилов эзэлээ. Хоёрдохи һуурида Хяагтын аймагай Худара сомоной хүтэлбэрилэгшэ Сергей Цыдыпов хүртөө. Гурбадахи һуури Байгал шадарай аймагай Гремячинскын сомоной Оксана Тришкина эзэлээ.

Мүрысөөндэ хабаадагшадта түсэлнүүдээ бэлдэхэ, хамгаалха талаар методическа туһа хүргэгдөө, Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиһаа кураторнууд хүтэлбэрилэгшэ бүхэндэ туһалаа. Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида нютагай өөһэдын хүтэлбэриин 39 дарганар онлайн аргаар һуралсал гараа.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй Кабанск аймагаар 2019 оной декабрь һарада ябахада, мүрысөө эмхидхэхэ тухай дурадхал ороһон байна.Буряад Уласай Засагай газарай 2020 оной майн 7-ой тогтоолоор «Хотын, хүдөөгэй сомонуудай эрхим хүтэлбэрилэгшэ» мүрысөөнэй эмхидхэл баталагдаа. Тус мүрысөөн жэл бүри ноябрь һарада үнгэрхэ юм.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан