Ниигэм 29 dec 2020 482

​Буряад Уласта түймэрһөө хоёр хүниие абарһан Данила Закировые шагнаба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Мухар-Шэбэрэй ажаһуугша Данила Закировые Федерациин Зүблэлэй «За проявленное мужество» гэһэн дурасхаалай медаляар шагнаба. Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов шагнал барюулаа.

Байгша оной зун Буряад Уласай Мухар-Шэбэрэй һууринда Данила Закиров дүрэжэ байһан гэрһээ хоёр хүниие абарһан байна. Буряадһаа сенатор Александр Варфоломеевэй оролдолгоор Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Федерациин Зүблэлэй шагналда залуу хүбүүн зууршалагдаа.

«Медаляар шагнагдаһандаа ехэ баяртайб, теэд тэрэ үедэ шагнал тухай бодоошьегүйб. Хүнүүдэй аюулда ороод байхада, өөрөөшье мэдэнгүй, туһа хүргэгдэдэг бшуу», - гэжэ шагналгын баяр ёһололой удаа Данила Закиров хэлэбэ.

Мүнөө залуу хүбүүн Эрхүү хотодо Ородой гүрэнэй ехэ һургуулиин Зүүн Сибиириин таһагта һурадаг юм

Энэ шагнал анха түрүүшынхиеэ барюулагдаа гээд тэмдэглэлтэй, байгша ондо тэрэниие Федерациин Зүблэлэй Түрүүлэгшэ байгуулаа.

«Эрэлхэг баатаршалга гаргаһан үхибүүдые долоодохи жэлээ амаршалнабди – энэ һайн заншал болонхой. Зарим ушарта өөрынгөө ами наһа гамнангүй, хүнүүдые абарһан үхибүүдтэ энэ ёһотой шагнал болоно», - гэжэ Федерациин Зүблэлэй Түрүүлэгшэ Валентина Матвиенко хэлэбэ.  

Фото: Буряад Уласай Засагай газар