Ниигэм 29 dec 2020 318

​Юрэнхылэгшын һунгалта тухай хуули Монголдо абтаба

2021 ондо монголшууд 6-дахи юрэнхылэгшэеэ һунгаха. Декабриин 24-дэ Монголой парламент юрэнхылэгшын һунгалта тухай хуули абаба. Энээнһээ урид юрэнхылэгшын, парламентын болон нютагай хуралда ниитэ нэгэ хуули абтанхай байгаа.

Юрэнхылэгшын һунгалтада бэлдэхэ, эмхидхэхэ талаар хуулида һунгалтада дуугаа үгэхэ ажаһуугшадай тоо бүридэл һаадгүй хараха арга, ажаһуугшадай тоо бүридэлэй талаар гомдол оруулха, һунгуулиин участогуудта саарһан бюллетень гартаа барижа тоолохо, һунгуулиин ябаса баримталха буулгабари хэхэ арга гэһэн шатанууд оруулагдаа. Ажаһуугшадай дуугаа үгэлгэ нюуса зандаа үлэхөөр камера табигдаха гээд тэмдэглэлтэй.

Гэмтэ ябадалай түлөө сүүдлүүлжэ, эрхэ сүлөөһөө хаһагдаһан гү, али эдилгэ абаа гэжэ гэмнэгдэһэн хүн юрэнхылэгшын һунгалталда хабаадаха эрхэгүй гэжэ хуулида хэлэгдэнэ.