Ниигэм 11 jan 2021 344

​Үбэлэй амаралтын һүүлээр Буряадай һурагшад һуралсалдаа гараба

© фото: pixabay.com

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай болбосоролой хорооной мэдээсэһээр, Буряадай ниислэл хотын зарим һургуулинуудта холоһоо һуралсал эмхидхэгдэхэ.

- Хизаарлаһан хэмжээнүүдэй абтаһан үедэ бүхы һурагшад һуралсалдаа гарахагүй. Мянганһаа дээшэ һурагшадтай һургуулинуудта шабинарай 30 хубинь холоһоо һураха. Болбосоролой эмхинүүдэй захиргаануудта энэ асуудалаар хэлсэжэ, хэшээлнүүд гуримшуулагдаха, - гэжэ болбосоролой хороон сүлжээ холбоондо дуулгаба.

Гэхэтэй хамта, COVID-19 үбшэнэй дэлгэрхэгүй, тэрэниие һэргылхын талаар Роспотреб-хиналтын эрилтэнүүд 2021 оной дүүрэтэр үргэлжэлхэ гэжэ һануулба. Тиимэһээ энэ талаар һургуулинуудта сентябриин 1-һээ бэелүүлэгдэжэ байһан хэмжээнүүд хэгдэжэл байха.

 

 

Фото: pixabay.com