Ниигэм 12 jan 2021 388

​Буряад Уласай 60 тухай эмэй сангууд хэрэгтэй эмүүдээр хангагданхай

© фото: Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаман

2020 оной октябрь һараһаа декабрь болотор Буряад Уласай Толгойлогшын даабаряар, уласай оперативна штабай шиидхэбэреэр уласай эмэй сангууд хэрэгтэй эмүүдээр хангагдаа.

СOVID-19 үбшэнэй ехээр һүжэрһэн үедэ тон шухала табан позициин эмүүдые худалдан абалгада 20 сая тухай түхэриг һомологдоо. Энээн тухай коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүйн талаар уласай штабай суглаанда «Бурят-Фармация» гэһэн гүрэнэй эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов хэлэбэ. Энэ эмхиин хэһэн шэнжэлгээр, эмүүдэй дутагдал мүнөө үзэгдэнэгүй.

Коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүйн талаар уласай штаб ОРВИ, грипп болон коронавирусна хамшаг аргалха хэрэгтэй эмүүд хүрэнэ гү гэжэ хиналта, шалгалтануудые үнгэргэһөөр лэ байха.

Эмүүдэй дуталдаха сагта уласай оперативна штаб эмэй сангуудые эмүүдээр хангаха ажал байгуулаа һэн гэжэ һануулнабди. Эмүүдые үйлэдбэрилэгшэд болон тэдэниие худалдадаг эмхинүүдтэй харилсахада,  «Бурят-Фармаци» уласаа түлөөлөө.

Фото: Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаман