Ниигэм 13 jan 2021 415

​«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай хүдэлмэрилэгшэдэй ажал үндэрөөр сэгнэгдэбэ

© фото: Светлана Намсараева

Январиин 13-да тэмдэглэгдэдэг олондо мэдээсэл тараадаг хэрэсгэлнүүдэй үдэр «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда суг хамта хүдэлдэг Борис Владимирович Балданов болон Марина Владимировна Шабанова нүхэднай гүрэнэй шангуудта хүртэбэ.

Сурбалжалагшадые Буряад Уласай Арадай Хуралда хүндэлэн ёһолбо. Түрүүлэгшэнь Владимир Павлов амаршалгын һайхан үгэнүүдые хэлээ. Арадай Хуралай бүхы хороонуудай хүтэлбэрилэгшэд ерэжэ, мүн баяраа мэдүүлээ.  

«Буряад үнэн» сониной сурбалжалагша Борис Балдановта хүндэлэлэй грамота барюулагдаа. Аха нүхэрнай түрэл сониндоо аяар холын 1997 онһоо хойшо хүдэлнэ.

Марина Владимировна Шабанова «Бурятия» сониндо олон жэлдэ хинан заһагшаар ажаллана.  “Бурятия” сониной хэблэгдэжэ эхилһэн сагһаа хойшо Марина Владимировна амжалтатай  хүдэлнэ. Сэдхүүлшэдэй мэргэжэлэлтэ үдэр Марина Шабанова Арадай Хуралай баярай бэшэгтэ хүртэһэн байна.

Гараад байгаа 2021 он манай «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда ойн баяраар баян жэл болоно гээд тэмдэглэлтэй. 2021 оной декабриин 21-дэ «Буряад үнэн» сониной түрүүшын дугаарай гараһаар 100 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэхэнь. Мүн «Бурятия» сонин 1991 онһоо хэблэгдэжэ эхилээ гэжэ һануулая.

 

Фото: Светлана Намсараева