Ниигэм 19 jan 2021 389

​Һурагшадай гүрэнэй шалгалтануудай талаар хубилалтанууд оруулагдаба

© фото: pixabay.com

Ородой Холбоото Уласай гэгээрүүлгын яаман болон Рособрнадзор 2021 ондо 9-дэхи, 11-дэхи классуудай тушааха гүрэнэй шалгалтануудай талаар абтаһан шиидхэбэринүүд тухай дуулгаба.

Эпидемиологическа байдалһаа боложо, ЕГЭ болзорһоо урид 2021 ондо тушаагдахагүй. Дээдэ һургуулида орожо һурахагүй, дунда һургуули дүүргэһэн тухай аттестат абаха үхибүүд һургуули түгэсхэһэн тухай аттестат абаха гэбэл, гүрэнэй шалгалтануудые ород хэлээр болон тоо бодолгоор тушааха.

Дээдэ мэргэжэлтэй болохоо тэгүүлһэн һурагшад һайн сэгнэлтээр ород хэлээр ЕГЭ тушааха юм. 2021 ондо тоо бодолгоор баазова хэмжээнэй ЕГЭ үнгэргэгдэхэгүй.

11-дэхи класс дүүргэжэ байһан һурагшад һургули түгэсхэлгын гүрэнэй шалгалтануудые майн һүүл багта тушааха, удаань майн 21-һээ июлиин 2 болотор ЕГЭ тушаалга үнгэргэгдэхөөр багсаамжалагдана. Али нэгэ шалтагаанаар болзортоо ЕГЭ тушаажа шадаагүй шабинарта 2021 оной июлиин тэн багта нэмэлтэ болзор хараалагданхай.

9-дэхи классуудай һурагшадта баһал болзорһоо урид шалгалта тушаалга болюулагдаа. 9-дэхи класс дүүргэһэн тухай аттестат ород хэлээр болон тоо бодолгоор шалгалатануудые барихадань үгтэхэ. 2021 ондо тэдэнэр дураараа шэлэһэн предмедүүдээр ОГЭ тушаахагүй юм.

Тиихэдэ 9-дэхи класс дүүргэгшэд шэлэһэн предмедээр шалгалтын ажалнуудые бэшэхэ. Шалгалтын ажалнуудай дүнгүүд аттестат абалгада нүлөөлхэгүй. 2021 оной майн 17-һоо 25 болотор шалгалтын хүдэлмэринүүд бэшэгдэхэ юм.