Ниигэм 21 jan 2021 459

Буряадай эгээл үзэсхэлэнтэ газарнуудые элирүүлхэ талаар һанал хуряалга эхилээ

Февралиин 4 болотор «Буряадай 100 үзэсхэлэн газар» гэһэн уласай мүрысөөндэ Буряадай ажаһуугшад хабаадаха аргатай

«Буряадай 100 үзэсхэлэн газар» гэһэн уласай мүрысөөн нябриин 17-до эхилһэн юм. Мэдүүлгэнүүд декабриин 31 болотор оруулагдаһан байна. Тиигэжэ уласай ажаһуугшадһаа, аймагуудай захиргаануудһаа, олониитын эмхинүүдһээ 150-һаа дээшэ дурадхал оруулагдаа.

Буряад Уласай аяншалгын яаманай дэмжэлгээр «Аяншалгын мэдээсэлэй «Байкал» түб» мүрысөө эмхидхэнэ гээд һануулнабди. Тус хэмжээ ябуулга Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй һайндэртэ бэлэдхэлэй хэмжээндэ үнгэргэгдэнэ. Буряадай 100 жэлэй ойн баяр 2023 ондо тэмдэглэхэ тухай тогтоол Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ абаһан юм.

Мүрысөөнэй дүнгүүдээр хүн зоной олоор ябадаг уласай аяншалгын объектнүүдэй бүридхэл байгуулагдаха. Ехэнхи зоной шэлэһэн газарнуудые саашадаа улам мэдээжэ болгохо талаар Буряад Уласай аяншалгын яаман болон «Аяншалгын мэдээсэлэй «Байкал» түб» ажал ябуулха.   

Мүнөө www.top100.baikaltravel.ru гэһэн сайтда Буряадай үзэсхэлэн газарнуудай бүридхэлтэй танилсахаар.

Мүнөөдэр, январиин 21-дэ, www.top100.baikaltravel.ru гэһэн сайтда «Буряадай 100 үзэсхэлэн газар» гэһэн уласай мүрысөөнэй онлайн-һанал хуряалга эхилээ. 2021 оной февралиин 4 болотор һанал хуряалга эмхидхэгдэхэ. Һайшаагдаһан газарайнгаа түлөө сүүдхын нэгэ дахин нэгэ оньһэн хэрэгсэлһээ дуугаа үгэхөөр (ПК, смартфон, планшет).

2021 оной февралиин 5-да дүнгүүд согсологдохо