Ниигэм 22 jan 2021 346

​Буряад Уласта модо бэлдэхэ хэмжээн доошолоо

© фото: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан

2020 оной дүнгүүдээр модо бэлдэхэ хэмжээн 2019 онтой жэшэхэдэ, зургаан хубяар доошолоо. 2020 ондо 2,2 сая кубометр модон бэлдэгдээ, энэнь жэлэй тоололгоһоо 21% болоһон.

Модо бэлдэхэ хэмжээнэй шалтагаан гэхэдэ, модо отолхо эрилтэнүүд шангараа. Тиигэжэ Байгалай байгаалиин дэбисхэртэ болон һамар суглуулха газарнуудта модо отолхо хоригдоо.

Гэхэтэй хамта, 2020 ондо хүдөө ажахы эрхилхэ, рекреационо ажал ябуулха талаар ойн газар ашаглаха талаар хэлсээнүүдэй тоо доошолоо. 2019 ондо энэ талаар 162 хэлсээн баталагдаһан һаа, үнгэрһэн жэлдэ 149 хэлсээн баталагдаа.

Тиихэдэ 2020 ондо ашагта малтамалнуудые олзоборилхо талаар шэнжэлгэнүүдые ябуулха, модо тариха талаар ашаглаһан ойн газарай тоо дээшэлээ. Ашагта малтамалнуудые олзоборилхо талаар шэнжэлгэнүүдые хэхэдээ, харгы, зайн һужаануудые бариха талаар хэлсээ баталхадаа, ой ашаглагшад отолһон модонойнгоо орондо модо тариха уялга абадаг.

Фото: Буряад Уласай ойн ажахын мэдээсэлэй албан