Ниигэм 25 jan 2021 457

Һүнэй шэнэ цех Буряадай Зэдын аймагта нээгдэхэнь

Зэдын аймагта һү үйлэдбэрилгын цех байгуулагдажа, ажалаа эхилхэ хараатай.

Тус аймагай хүдөө ажахын һалбариин хэдэн эмхинүүд табан жэлэй саана ажалаа нэгэдхэжэ, «ДжидаАгро» гэһэн кооператив байгуулһан юм.  Грантын хүсөөр 7 сая түхэригтэ хүртэжэ, һү үйлэдбэрилгын  завод түхеэржэ, эдэ үдэрнүүдтэ ажалаа эхилхэнь. Абтаһан түхеэрэлгын аргаар нэгэ хоногой туршада 300 литр һү буйлуулха аргатай. Харин зундаа 2000 литр һү буйлуулха хараатай. Тиигэжэ амтатай, хэдэн үдэрэй туршада хадагалагдаха аргатай һү, зөөхэй, арюул үйлэдбэрилэгдэжэ, худалдаа-наймаанай газарнуудта табигдаха.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов  һүнэй үүлтэрэй малай тоо олошоруулжа, илангаяа энэ һалбари улам хүгжөөхэ эрилтэ Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай урда табиһан гээд һануулая. Тиигэжэ хүдөө ажахын үйлэдбэриин кооперативууд байгуулагдажа, ажал ехэ эршэмтэйгээр ябуулхада, үрэ дүнтэй байхань лабтай. Арга шадалаа хамтадхажа, али нэгэн шэглэлээр ажал ябуулхада хүнгэн, урматай байдаг гээд хүдөө ажахынхид нэгэтэ бэшэ хэлэдэг. Коопераци байгуулаад, саашадаа гүрэнэй зүгһөө мүнгэн туһаламжашье абахада хүнгэн гэжэ онсолмоор. Байгша ондо үндэһэн түсэлэй ашаар, фермернүүдые дэмжэлгэдэ дамжуулагдаха мүнгэнэй хэмжээн хоёр дахин дээшэлүүлэгдэжэ, 99 миллион түхэригтэ хүргэгдөө.

Һүнэй шэнэ цех Зэдын аймагай Булаг нютагта нээгдэхэнь гээд мэдээсэнэбди.

Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz