Ниигэм 25 jan 2021 329

​Буряад Уласай театрнууд болон кинотеатрнуудта хизаарлалтын хэмжээнүүд һуладаба

© фото: Анна Огородник

Буряад Уласта коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүйн талаар уласай оперативна штабай мүнөөдэр, январиин 25-да, абтаһан шиидхэбэреэр, соёлой эмхинүүдтэ табигдаһан хизаарлалтын хэмжээнүүд һуладхагдаба. Эдэ эмхинүүдтэ харагшад бүхы һууринуудай 50 хубида орохо аргатай болобо.

Гэхэтэй хамта, уласай аймагууд болон Улаан-Үдын соёлой эмхи зургаанууд ажаллажа эхилбэ. Тиихэдэ харагшад бүхы һууринуудай 50 хуби баһал эзэлхэ.

Харагшад ама, хамараа бүгэлжэ, хоорондоо зай баримталха ёһотой.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Анна Огородник