Ниигэм 27 jan 2021 437

​Буряад Уласта хизаарлалтын хэмжээнүүд февралиин дүүрэтэр һунаагдаба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласта коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүйн талаар уласай оперативна штабай шиидхэбэриин дүнгүүдээр хизаарлаһан хэмжээнүүд февралиин 28 болотор үргэлжэлхэ. Энээн тухай захирамжа Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов абаба.

Хроническа үбшэтэй, 65-һаа дээшэ наһатай зониие гэрһээ гарангүй байха гэжэ уряална. Эмхинүүдтэ табигдаһан ажалшадайнгаа 30 хубиие холоһоо хүдэлгэхэ, тусхай гуримаар ажалдаа ябаха гэһэн эрилтэнүүд болюулагдаба.

Тогтоолоор абтаһан бэшэ ушарнуудта олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэгүй. Театр болон кинотеатрнууд 50% харагшадые оруулха аргатай болонхой.

Халуун хоол баридаг газарнуудта олоной хабаадалгатай сэнгэлгын хэмжээ ябуулганууд хоригдоно. Гансал дүрбэ-дүрбэн хүнөөр, хоорондоо зай баримталха аргатайл һаа, хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэхээр.

Худалдаа-наймаанай түбүүдтэ оршодог хүүгэдэй наадаха, амарха газарнууд, сэнгэлгын-сүлөө сагаа үнгэргэлгын февралиин 28 болотор хүдэлхэгүй.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар