Ниигэм 28 jan 2021 715

​Буряадай эрхим оюутадай нэгэн – Сарана Дашинимаева

© фото: Сарана Дашинимаевагай дурадхаһан гэрэл зураг

Сарана Дашинимаева Буряадай эрхим оюутадай нэгэн болоно. Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин Зүүн зүгэй институдта һурадаг юм. Номдоо шуран бэрхэ басаган гоёор дууладаг, хатардагшье.

- Балшар бага наһанһаа дуулаха, хатарха дуратайб. Гэр бүлын һайндэрнүүдтэ, аха дүүнэрэйнгээ найр наадануудта эдэбхи үүсхэл гаргажа, «би дуулахам, хатархам» гэдэг байгааш гэжэ эжы абамни хэлэгшэ, - гэжэ Сарана хөөрөөгөө эхилнэ.

Солонгос хэлэ шудалха гээд...

Ага тойрогой Һүдэнтэ һууринһаа гарбалтай Сарана 11 жэлэй хугасаада Буряадай Yндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадта һураһан юм. Эдэбхитэй һурагшадай нэгэн байгаа. “Булжамуур” гэһэн хатарай хамталигта ябаха зуураа хүүгэдэй 8-дахи урлалай һургуулида арадай зэмсэгүүд дээрэ наададаг һэн. Ахамад классай һурагша болоходоо, “Наран” хамталигай гол хатаршан боложо тодороо. Хуур дээрэ наададагаа орхёогүй.

- Хүгжэмэй ашаар үшөө һургуулиин ябахадаа, олон тоото хото городуудые гастролёор ябажа харааб. Харишье гүрэндэ ошохо ушар тохёолдоо, - гэжэ Сарана хэлэнэ.

Хари хэлэнүүдые, илангаяа зүүн зүгэйхиие шудалха дуратай Сарана басаган Зүүн зүгэй институт шэлэһэндэнь гайхалгүй.

- Үшөө һургуулида байхадаа, үетэн нүхэдөөрөө солонгос хэлэ үзэжэ туршаабди. Тэрэ үедэ Солонгосой соёл, хэлэндэ дурлаһан хүнүүдэй тоо олошороод байгаа. Мүнөөшье болотор тэндэхи кино, концерт-наадануудые хараха дуратайб. Тиимэһээ БГУ-да хитад болон солонгос хэлэнүүдые шудалхаяа орохо гээд, шадаагүйб - дан олон дуратайшуул байшоо. Энэ шэглэлээр удаадахи абалган хоёр жэл болоод эмхидхэгдэхэ һэн. Тэндэһээ холо ошонгүйгөөр, саарһа дансаяа хитад болон монгол хэлэнүүдые үзэхэ шэглэлдэ тушаагаад, оюутан болоо һэм. Монгол хэлэ түрүүшын хоёр жэл үзөөд дүүргээбди. Мүнөө ганса хитад хэлэ шудалнабди, - гэжэ Сарана хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

Туршажа ябатараа, түрүүлжэ шадаа

2020 он Саранада ехэ удхатай жэл болоо гэхэдэ, алдуу болохогүй. Үнинэй тайзанһаа буудаггүй басагые гоо һайхан дангинанарай урилдаанда хабаадахыень дурадхагдаа. Тиигэжэ тэрэ дээдэ һургуулиингаа “Мисс и мистер университет” урилдаанда оролсожо, өөрөөшье мэдэнгүйгөөр гол шанда хүртөө.

- Урда жэлнүүдтэ тайзан дээрэ гансаараа гаража үзөөгүй байгааб. Юуб гэхэдэ, хатарта олон хүбүүд, басагад хабаададаг ха юм. Ганса хаа-яандаа дуу хангюурдахадаа, тайзанай эзэн болохош даа. Гэхэтэй хамта, олохон лэ нүхэдни дангина ба баатарнуудай урилдаануудта хабаадажа үзэһэнөө хөөрэжэ, зосоохи хорхойем хүдэлгүүлээ. Тиимэһээ өөрыгөө бүхы талаһаань харуулжа туршаха байна гэжэ һанааб. Ехэл һонирхолтой байгаа. Аяар һарын туршада үдэр бүри эмхидхэгшэдтэй бэлэдхэл хээбди. Тайзан дээрэ яагаад гарахаб, хаана, хайшан гээд зогсохоб гээшые мартахагүй гэжэ оролдооб. Бусад юумэн намда хүндэшье байгаагүй, - гэжэ түрүүшынгээ туршалга тухай Сарана хөөрэнэ.

2020 оной эсэстэ Сарана “Мисс и мистер студенчество России” гэһэн бүхэроссиин урилдаанда Буряад ороноо ори гансаараа түлөөлжэ, үндэр амжалта туйлаа. Тэрэ “Мисс студенчество ДФО» гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна. Тус хэмжээ ябуулгада Ород гүрэнэй 46 можо хизаарай 76 оюутад хабаадаа гээд хэлэлтэй. Ехэнхи шатанууд онлайн аргаар эмхидхэгдээ.

- Тус хэмжээндэ намайе хабаадахаш гэжэ ноябрь һарын эхиндэ дуулгаа. Юундэ намайе шэлэжэ, тиишэнь эльгээхэнь бэ гэжэ ехэл гайхааб. Дээдэ һургуулидаа иимэ түхэлэй урилдаанда хабаадаhан дүршэлтэй байһан аад, зүбшөөлөө үгөөб. Нэн түрүүн бидэ саарһа дансануудаа бэлдээбди. Манай БГУ-гай оюутадые нэгэдүүлгын федерациин түлөөлэгшэд бэлдэлгэ хэхэдэмни, тон ехээр туһалаа. Урилдаанда хэрэгтэй зурагуудые, видео-буулгабари бэлдээбди, - гэжэ Сарана урилдаанда бэлдэлгэ тухай хөөрэнэ.

Һонирхолтойнь гэхэдэ, өөрыгөө танилсуулхын түлөө оройдоол 1 минута үгтөө. Энэ хугасаада Сарана хуур дээрэ буряад аялга гүйсэдхэжэ, дээдэ һургуулитаяа, Буряад оронтоёо танилсуулна. Уран һайханай шатада Сарана хатар бэлдэжэ харуулаа. “Байгалай сэсэг” гэһэн хатар “Байгалай долгинууд” хамталигтаяа гүйсэдхөө.

- Хатар харуулхын түлөө оройдоол хоёр минутын хугасаа үгтөө. Бүхэли хатарые харуулаагүйдөө зосоомни аягүй байгаа. Юундэб гэхэдэ, манай арадай түүхэтэ хатарые богони болгоходо, бүхы удха шэмэгээ алдана. Энэ хатар гүйсэдхэхэ бүридөө далижажа, Байгалай сэсэг зосоогоо ургуулаһандал адли болодогби, - гэжэ Сарана мэдүүлнэ.

Мүнөө үедэ 4-дэхи курсда һурадаг дангина басаган ерээдүйдэ юу хэхэеэ үшөө мэдэнэгүй. Тэрээн тухай бодоошьегүй ябана. Саашадаа бүри ехэ амжалтануудые туйлажа, Буряад ороноо холо ойгуур суурхуулха бэзэ гээд найданабди.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Сарана Дашинимаевагай дурадхаһан гэрэл зураг