Ниигэм 28 jan 2021 424

Буряад хэлэ хүгжөөлгын талаар харалган соносхогдохонь

Буряад Уласта буряад хэлэ хүгжөөлгын талаар социально-соёлой түсэлнүүдые зохёожо, тэрэниие бэелүүлгын грантда хүртэлгын харалган соносхогдобо.

Харалгын жасада 2 сая түхэриг хараалагданхай. Энэ хэмжээндэ хабаадаха һанаатай мэргэжэлтэд, эмхи зургаанууд байгша оной февралиин 24-һөө мартын 1 болотор мэдүүлгэ бариха болзортой. Удаань бэелүүлэгдэхээр хараалагдаһан хэмжээнүүдэй тодорхой түсэб, гаргашалагдаха мүнгэнэй хэмжээ тодорхойлһон дансанууд тушаагдаха болоно. Нэгэ эмхиһээ нэгэ мэдүүлгэ абтаха, нэгэ грантын хэмжээн 200 мянган түхэриг гээд тэмдэглэлтэй.

Фото: egov-buryatia.ru