Ниигэм 28 jan 2021 426

Гиннесэй үндэр амжалта Буряадай сэрэгшэд туйлаба

«kyahta_nutag» паблигай дуулгаһаар, Хяагтын танкова сэрэгэй экипаж Гиннесэй рекорд табиба.

Танкын командир, ахамад сержант Максим Аюшеев, наводчик-оператор Евгений Филиппов, механик-жолоошон Виктор Хишектуев гурбан Бүхэдэлхэйн шэнэ рекорд табижа, үнэмшэлгэ абаба.

Эдэнэр тусхайта полигон дээрэ минэнүүдэй тралнуудые 4 минута 17 секундын туршада тогтоожо шадаа. Харин эдээнһээ урид энэ бэрхэшээлтэ даабари 7 минутын туршада дүүргэгдэһэн байһан юм. Үбэр Байгалай хизаарай Борзя хотодо үнгэрһэн жэлдэ «Танкова биатлоной» шэлэн абалгын шатада энэ экипаж эрхим дүн харуулжа, тэрэнь мүнөө дансалагдаба.

Сэрэгшэдэй бэрхые тодорхойлһон үнэмшэлгэ эдэ үдэрнүүдтэ барюулагдаа.

2020 ондо Сэрэгшэдэй уласхоорондын наадануудай «Танкова биатлондо» Буряад Уласаа түлөөлжэ ошоһон сэрэгшэд үндэр амжалта туйлажа, алтан медальда хүртэһэн гээд һануулая. Ород Уласай суглуулагдамал командын бүридэлдэ  Кяхта хотодо албаяа гарадаг Сергей Михеев, Баин Бодеев, Павел Золотько гэгшэд орожо, чемпионуудай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн габьяатай.

Фото: kyahta_nutag