Ниигэм 29 jan 2021 517

ТОС-уудай онлайн-хуралдаанууд буряад хэлэн дээрэ үнгэрнэ

Үсэгэлдэр Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин аймагууд хоорондын онлайн-хуралдаан үнгэргэгдэбэ. Һонирхолтойнь юуб гэхэдэ, Хориин болон  Сэлэнгын аймагуудай түлөөлэгшэд түрэл буряад хэлэн дээрээ харилсаба.

Хуралдаанай эхиндэ амаршалгын үгэнүүдые Буряад Уласай Толгойлогшын болон Буряад Уласай засагай газарай захиргаанай түрүүлэгшэ Б. Д. Цыренов, Нютаг дэбисхэрэй хүгжэлтын хорооной түрүүлэгшэ В.В. Аюшеев, Хориин аймагай гулваа Ю.Ц. Ширабдоржиев, Сэлэнгын аймагай гулваа С.Д. Гармаев гэгшэд хэлэжэ, һүүлэй үедэ буряад хэлэндэ анхарал ехээр хандуулагдажа, нютаг бүхэндэ ажалаа эршэмтэйгээр ябуулдаг олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриинүүд ехэ хубитаяа оруулна гэжэ онсолоо. Үшөө тиихэдэ Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд В.П. Доржиев, Н.Д. Чимбеев хоёр энэ шэглэлээр саашадаа олон хэмжээнүүд эмхидхэгдэбэл ехэ һайн гэһэн найдалтай байһанаа тодорхойлоо.

 Шэнэ жэлэй эхинһээ иимэ удхатай хэмжээн түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэжэ, илангаяа буряад хэлэн дээрэ үнгэрһэниинь һайшаалтай. Сэлэнгын болон Хориин аймагуудай ажаһуугшад ТОС-уудай аргаар ябуулжа байһан ажал тухайгаа тодорхойгоор хөөрэжэ үгөө, саашанхи түсэбүүдээ тодорхойлоо. Хамтадаа зуун хорёод хүн агаарай долгиндо интернет сүлжээнэй аргаар харилсаба. Гадна нютаг дээрээ ябуулжа байһан хүдэлмэриин гэрэл зурагууд дамжуулагдажа, хэгдэһэн ажалай хэмжээн бодото дээрээ харуулагдаа.

Иимэ удхатай онлайн-хуралдаан саашадаа һарын туршада нэгэ дахин эмхидхэгдэжэ байха. Байгша оной февралиин 25-да Түнхэнэй болон Яруунын аймагуудай ТОС-уудай түрүүлэгшэд, эдэбхитэн харилсаха түсэбтэй. Март һарада Зэдын болон Баргажанай, апрель һарада Ахын, Хурамхаанай, Мухар-Шэбэрэй, май соо Хяагтын, Ивалгын, Загарайн, июнь соо Бэшүүрэй, Кабанскын, Улаан-Үдэ хотын түлөөлэгшэд онлайн-хуралдаанда уулзаха.

ТОС-ууд хамтын аргаар саашанхи ажабайдалаа һайжаруулхын талаар ехэхэн оролдолго гаргажа хүдэлхэһөө гадна, буряад хэлэеэ дэмжэжэ, түрэл, нютаг хэлэн дээрээ хөөрэлдэхэдэнь ехэ зохид, урматай байна", - гээд Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэринүүдые дэмжэлгын түбые ударидагша Бата-Жаргал Логинов тэмдэглэнэ. 

Фото: Ресурсный центр поддержки ТОС РБ