Ниигэм 2 feb 2021 485

Буряад Уласта хониной нооһоор уран бүтээлнүүд хэгдэнэ

«Нооhоной наадан» гэһэн түсэлдэ хабаадажа, һуралсал гараһан уран гартан нооһоор Apple компаниин гар утаһанууд болон макбугуудта бүреэһэнүүдые (чехол) бүтээнэ.

- Мүнөө сагта гар утаһануудые хүнүүд ходо хэрэглэнэ, тиимэһээ хониной нооһоор бүтээгдэһэн бүреэһэн ехэ зохидоор таараха. Нооһоор бүтээгдэһэн сүүмхэнүүдые дахин дабтажа хэхээр бэшэ. Бүреэһэн бүтээхэдэ хүндэ бэшэ, нэгэ бага шадабаритай һаа, гэртээшье бүтээхээр, - гэжэ «Хатан» галерейн хүтэлбэрилэгшэ, «Нооhоной наадан» түсэлэй автор Маргарита Дамбаева.

2019 ондо «Хатан» галерей Буряадай хүдөө ажахын яамантай хамта «Нооhоной наадан» гэһэн түсэл байгуулһан юм. Уран гартан Орсоо Долгормагай хүтэлбэрилһэн хэшээлнүүдтэ уласай аймагуудай 100-һаа дээшэ хүн һуралсал гараа. Тэдэнэй дунда бүхы наһаараа хүдөө нютагта ажаһууһан   Сэсэгма Гунтыпова һураа.

-  Хүгшэн эжымни намай нэхэжэ, нооһо ээрэжэ һургаа. Хүдөөдэ ажаһуудаг зон булта хони барижа, нооһо ээрэдэг һэн, - гэжэ Сэсэгма Гунтыпова хэлэбэ.

Сэсэгма Шагдаржаповна - ород хэлэн ба литературын багша. Болбосоролой һалбарида тэрэ 44 жэлдэ хүдэлөө. Хэжэнгынгээ аймагта уран гартай эхэнэр суутай болонхой, тэрэ арһааршье оёдог.

- Өөрыгөө һанаха сагһаа оёдогби. Оёдолой машинын хүнхинөөн үхибүүдтэм үлгын дууншье болоһон магад, - гэжэ тэрэ энеэнэ.

Хоёр жэлэй саана Сэсэгма Шагдаржаповна Буряадай хүдөө ажахын академиин таһалгаряагүй болбосоролой институдта нооһо дараха талаар һуралсал гараа. Арбан үдэрэй туршада тэрэ шаахай, малгай, плати, сүүмхэ болон буддын шажанай сэдэбээр зурагшье бүтээжэ һураа.  Һая болотор тэрэ бүтээлнүүдээ үзэсхэлэн, яармагуудта худалдадаг һэн. Мүнөө түрэл гаралдаа, нүхэдтөө бэлэн болгон тараадаг. MacBook-та бүреэһэ бүтээхэ захил галерейһээ ороһон байна.

- Маргаритын зохидоор, уранаар бүреэһэ бүтээхэ бодол минии һонирхол татаа. Би дуратайгаар энэ ажал хэжэ эхилээб. Тиихэдэ эдэ бүреэһэнүүд гартаа барихада зохид, халуун хүйтэнһөө аршалха ха юм. Иимэ захилай ороходо, гэрһээ гарангүй бүтээхээр. Энэнь мүнөө тон шухала, - гэжэ уран гартан хэлэбэ.

Источник: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан