Ниигэм 3 feb 2021 340

Мүнөөдэрһөө хүйтэн уларил бууража эхилбэ


Һүниндөө саһан орохогүй. Харин үдэрэй туршада Байгал далай шадархи нютагуудаар багаханаар саһан орожо болохо. Баруун урдаһаа 3-8 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим аймагуудаар 14 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. 
Һүниндөө 26-31, зарим нютагуудаар 35-40, хойто зүгэй аймагуудаар 45 градус хүйтэн хонохо. Урда болон баруун урда талаар, Байгалай урдуур 20-25 градус хүйтэн һүниндөө байха. Үдэртөө 12-18, хойто талын газарнуудаар 22-27 градус хүйтэн болохо.
Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө саһан орохогүй. Үдэрэй туршада багаханаар саһалжа болохо. Баруун урдаһаа 3-8 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 27-29, үдэртөө 14-16 градус хүйтэн байха гээд уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэнэ.

Фото: pixabay.com