Ниигэм 3 feb 2021 679

Буряадай Хэжэнгын аймагта хониной мяха буйлуулга улам үргэдхэхэ түсэбүүд табигдана

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай сайдай түрүүшын орлогшо Булат Цыренжапов албанайнгаа хэрэгээр Хэжэнгын аймагаар ябажа, малай үбэлжэлгэ хинан шалгаад ерэбэ

Хэжэнгын аймагта хониной мяха буйлуулга улам үргэдхэхэ түсэбүүд табигдана. Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай сайдай түрүүшын орлогшо Булат Цыренжапов албанайнгаа хэрэгээр Хэжэнгын аймагаар ябажа, малай үбэлжэлгэ хинан шалгаад ерэбэ. Эдэ үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэһэн малшадай зүблөөндэ олон асуудалнууд хэлсэгдээ. Тэрэ тоодо хабарай тарилгада бэлэдхэл, үүлтэртэ адууһа мал үдхэлгэ болон гүрэнэй туһаламжа үзүүлдэг түсэлнүүд тухай тодорхойгоор хөөрэжэ үгэбэ.

Малшадай зүблөөндэ хэлсэгдэһэн гол асуудалнуудһаа гадна хүдөөгэй хамтын ажахынуудые байгуулха тухай зүбшэн хэлсэгдээ. Үмсөөрхидэй мал ажахы эрид хүгжөөхын тулада хамтын үйлэдбэри эмхидхэхэ шухала болоод байна гэжэ Хүдөө ажахын яаманай мэргэжэлтэд онсолно.

Жэшээлхэдэ, Хэжэнгын аймагай «Лидер» гэжэ хамтын ажахы хэдэн жэлэй туршада амжалтатайгаар ажаллажа, мүнөө мяханайнгаа үйлэдбэри улам үргэдхэжэ эхилэнхэй. Үдэр бүри энэ ажахы 50 толгой хони үүсэлжэ, элдэб хоол буйлуулна.

- Энэ жэл манай ажахы үйлэдбэриингөө тоног хэрэгсэлнүүдые шэнэлбэ. Хонинойнгоо мяха, гэдэһэ доторынь хэрэглэжэ, 15 янза бүриин эдеэ хоол буйлуулнабди. Шэнын зууха абтажа, манай ажалшад хонинойнгоо мяха сонгоожо, бүришье амтатай болгоно. Үдэр бүри эндэ хүдэлдэг мэргэжэлтэднай 400 килограмм эдеэнэй элдэб зүйлнүүдые үйлэдбэрилжэ, хамаг аймагайнгаа дэлгүүрнүүдтэ наймаална, – гэжэ «Лидер» гэжэ хамтын ажахын ударидагша Александр Иванов хөөрэбэ.

Хэжэнгын аймагай бүхы ажахынууд нэгэ жэлэй туршада 533 сая түхэригэй бүтээлнүүдые үйлэдбэрилжэ, дэлгүүртэ гаргана гэжэ Бурятстадай тоо баримтанууд гэршэлнэ. Малшадай олзо оршо түргэн сагай туршада нэмээхын тулада хамтын ажахынуудые байгуулха хэрэгтэй. Түүхэй мяхаяа дэлгүүртэ худалдангүй, тэрэнээ буй­луулжа, мяханайнгаа үнэ сэн хэды дахин эбхэжэ, олзо мүнгөө ехэ болгохо арга байна ха юм. Мүн тиихэдэ хамтаржа нэгэдэһэн ажахы­нуудта гүрэнэй туһаламжа жэл бүри үзүүлэгдэнэ.

Хэжэнгын аймагай за­хиргаан тосхон бүхэндэ нэ­гэ-нэгэ хамтын үйлэдбэри эмхидхэхэ үргэн түсэбүүдые бэелүүлхэ хүсэлтэй байһанаа мэдүүлбэ. Нютагайнгаа мал­шадые суглуулжа, Хүдөө ажа­хын яаманай мэргэжэлтэд­тэй уулзуулжа, хүн бүхэндэнь туһалха гэжэ оролдоно. Мүнөө аймаг дотор 3755 үмсөөрхид, 43 КФХ, 2 хамтын ажахы адууһа мал үдхэнэ. Ха­рин эдеэ хоол буйлуулдаг 11 эмхи тоологдоно.

Аймагай захиргаан мал үдхэхэ, үмсын ажахы эмхидхэхэ зондоо туһаламжа үзүүлнэ. 2012 онһоо эхилжэ, аймагай 17 малай ажахы гүрэнэй тэдхэмжэ мүнгэндэ хүртэлсөө. Һүнэй 3 фермэ хүдэлжэ эхилэнхэй. Эдэ жэлнүүдэй туршада 52 сая түхэригэй туһаламжа аймагай малшадта үгтэһэн байна гээд, Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ