Ниигэм 5 feb 2021 384

Февраль һарын пенси уридшалан түлэгдэхэ

Энээн тухай Буряад Уласай Пенсионно жасын мэргэжэлтэд мэдээсэнэ.

Пенси тарааха болзор февралиин 12-то Сагаалганай, февралиин 23-да Эсэгэ Ороноо хамгаалагшадай һайндэрнүүдтэ тудажа, амаралтын үдэрнүүд болохо байна. Тиимэһээ хүн зондо Пенсионно таһагһаа үгтэдэг бүхы түлбэринүүдые уридшалан зондо үгэхэ тухай шиидхэбэри абтаба. Ерэхэ субботодо тараагдаха мүнгэн февралиин 5-да  пенсионернүүдтэ үгтэхэ.  Россельхозбанкаар болон Почтабанкаар мүнгөө абадаг зон хуушан ёһоороо,  февралиин 9-дэ абаха. Харин һарын 14-нэй үдэр пенсиеэ хүлеэдэг зон февралиин 11-дэ мүнгэтэй болохо. Февралиин 23-ай үдэр Ород Улас дотор амаралтын үдэр байха хадань бүхы түлбэринүүд февралиин 20-до хүнүүдтэ дамжуулагдаха. Пенсиеэ нютагтаа почтальонһоо абадаг наһатайшуулда мүн лэ уридшалан бүхы түлбэринүүд хүргэгдэхэ. 

Фото: yandex.ru