Ниигэм 9 feb 2021 444

​Эрдэм болбосоролой һалбариин түлөөлэгшэдтэ Буряадай Толгойлогшо гүрэнэй шагналнуудые барюулба

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Ородой Холбоото Улас дотор февралиин 8-да эрдэм ухаанай үдэр тэмдэглэгдэдэг. Энэ үдэр Буряад Уласта эрдэм болбосоролой һалбариин гүрэнэй шангай лауреадай нэрэ зэргэдэ табан багша хүртэбэ. Февралиин 8-да Буряадай Толгойлогшо гүрэнэй шангуудые барюулба.

- Эрдэм болбосорол хадаа ажабайдалай түлхисэ болоно, тэрэнэй ашаар хүн түрэлтэн хүгжэнэ, хубилжа байдаг оршондо дадана. Буряадай эрдэмтэдэй энэ хүгжэлтэдэ хубитаяа оруулжа байһаниинь һайшаалтай. Эрмэлзэл, бэдэрэлгэ, эдэбхитэй ажабайдалайтнай түлөө баяр хүргэнэб. Эрдэм ухаанай һалбариин хүгжэлтэһөө Буряадаймнай ерээдүй дулдыдана, танай ажал Буряадта хэрэглэгдэнэ ха юм, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ..

«Естественные и технические науки» гэһэн номинацида гүрэнэй шагнал биологиин эрдэмэй доктор, профессор, Ородой эрдэмэй академиин гэшүүүн-корреспондент Лубсан-Зонды Будажапов «Биокинетический цикл азота и оборот азотных пулов» гэһэн монографиин түлөө шагнагдаба. «Гуманитарные науки» номинацида гүрэнэй шангай лауреадай нэрэ зэргэ юридическэ эрдэмэй доктор, Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин лаборатори даагша  Юрий Гармаевта «Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве, средства предупреждения и нейтрализации» гэһэн монографиин түлөө олгогдоо. Болбосоролой һалбарида «Экометрия: концептуальные положения и алгоритмы решения экологических задач» гэһэн һуралсалай номой түлөө Буряадай хүдөө ажахын академиин «Мелиорация и охрана земель» кафедрын профессор Анатолий Куликов, Буряадай хүдөө ажахын академиин захиралай орлогшо Маргарита Сордонова болон Ородой эрдэмэй академиин Сибиириин таһагай Байгаали ашаглалгын Байгалай институдай эрдэмэй ахамад хүдэлмэрилэгшэ Бир Гомбоев гэгшэдтэ гүрэнэй шагналнууд барюулагдаа.

Гэхэтэй хамта, «Ородой эрхим багша» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ шанда хүртэһэн Улаан-Үдын 59-дэхи гимназиин багша Елена Цыдыповае Буряадай Толгойлогшо шагнаһан байна.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан