Ниигэм 11 feb 2021 459

​Хүршэ Монгол Уласта Сагаалган - хорюултай

© фото: news.myseldon.com

Халдабарита тахал үбшэнһөө һэргылхын тулада Монгол Уласай Онсо байдалай талаар хороон тусхай зүблөө февралиин 3-да эмхидхэбэ. Эндэ абтагдаһан шиидхэбэриин ёһоор Улаан-Баатар хотодо февралиин 12-һоо февралиин 23 болотор карантин соносхогдожо, һайндэрэй бүхы хэмжээ ябуулганууд хоригдоод байна.

- Сагаан һарын баярай үедэ манай ажаһуугшад наһажаал болоһон гэртэхинээ, түрэлхидөө золгохоёо шамдадаг заншалтай. Халдабарита ханяада улам ехээр тараажа, тохёолдоһон байдалаа бүри доройтуулжа болохогүй. Эндэһээ уламжалан, манай эмшэд, эрдэмтэд болон тахал үбшэнтэй тэмсэжэ ябаһан мэргэжэлтэд энэ асуудал зүбшэн хэлсэжэ, Сагаан hарын үедэ карантин соносхохо шиидхэбэри абаһан байна. Түрэлхидөө, анда нүхэдөө олоор суглуулжа, шэнэ жэлэйнгээ баяр тэмдэглэхэ гээшэ мүнөөдэрэй байдалаар тон аюултай болонхой. Үндэр наһатай үбгэд хүгшэдэйнгөө элүүр мэндые хамгаалхын тулада иимэ шиидхэбэри абтагдаа, - гэжэ Монгол Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Сайнбуянгийн Амарсайхан олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдтэ дуулгаба.

Сагаан һарын һайндэрэй үедэ гансал эмнэлгын газарнууд, эдеэ хоолой дэлгүүрнүүд болон мордоһон зониие хүдөөлдэг эмхинүүд хүдэлхэ эрхэтэй байха юм. Эдэ үдэрнүүдтэ ниитын унаа баһал хүдэлхэ эрхэгүй.

Сагаалганай амаралтануудай үедэ Монголой эмшэд Улаан-Баатар хотын бүхы ажаһуугшадые шэнжэлхэ түсэбтэй. Нэгэ үдэрэй туршада 42 000 ПЦР-тестнүүд хэгдэхэ юм. Һүүлэй мэдээгээр Монгол Уласта COVID-19 үбшэндэ нэрбэгдэһэн 1859 хүн бүридхэлдэ абтанхай. Тэдэнэйнь 1024 хүн Улаан-Баатар хотодо ажаһууна. 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: news.myseldon.com