Ниигэм 15 feb 2021 449

​Буряад Уласай аймагуудта хог шорой суглуулха талаар асуудал дахин гараба

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи түсэблэлгын суглаанда «Экоальянс» бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Дмитрий Дружинин уласай дэбисхэртэ хог шорой суглуулха талаар тохёолдоһон байдал тухай дуулгаба. Тэрэ нэн түрүүн уласай ажаһуугшадта хандаба.

 - Буряад Уласай хүндэтэ ажаһуугшад! Уласай аймагуудта хог шорой суглуулха тохёолдоһон бэрхэшээлнүүдэй түлөө хүлисэл гуйнаб. Мүнөө подрядна эмхинүүдэй ажалаа тогтооһон аймагуудта Улаан-Үдэһөө хүдэлмэрилэгшэд эльгээгдээ. Тэдэнэр харгы, нютагуудые һайн мэдэнэгүй,  тиимэһээ ажал удаашарна. Һаяын сагта хуушан гуримдаа орохобди,  - гэжэ тэрэ хэлэбэ.

«Экоальянс» бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшын хэлэһээр, 2021 оной февраль һарада Сэлэнгын, Мухар-Шэбэрэй, Бэшүүрэй, Хяагтын, Кабанскын, Байгал шадарай болон Баргажанай аймагуудай Экологиин түб газарта (Байгал шадарай болон Баргажанай аймагуудай бусад дэбисхэртэ ажал ябуулагдаһаар) хог шорой суглуулха ажал тогтоод байна.

Мүнөө региональна оператор хог шорой суглуулха талаар ажал таһалгаряагүй ябуулха гэжэ асуудал шиидхэнэ. Дээрэ хэлэгдэһэн аймагуудта подрядна эмхинүүдэй хүдэлхэеэ болиһон үдэр «Экоальянс» бүлгэмэй тусхай техникэ болон хүдэлмэришэд аймагуудта эльгээгдээ. Тэдэнэй хэжэ байһан ажал хотодо үлэһэн операторнууд даажа абаһан байна.

- Региональна оператор хэһэн ажалайнь түлөө үритэй байжа, тус компанинууд ажалаа тогтоогоо. «Экоальянс» үритэйгөө мэдэнэ, тэрээнһээ арсанагүй. Теэд энэ асуудал гансата бии болошоогүй, региональна операторай хүдэлжэ эхилһэн сагһаа хойшо ажаһуугшад хог шорой суглуулһанай түлөө мүнгэ түлэхөө яаранагүй. Манай һанамжаар, гансашье үриин асуудал эндэ гарана бэшэ,  харин туһаламжа үзүүлхэ талаар «Экоальянсын» эрилтэнүүд нүлөөлөө. Юридическэ нюурнуудай хоорондохи мүнгэнэй харилсаан ажаһуугшадта һаад ушаруулха ёһогүй. Хэлсээнэй ёһоор подрядна эмхинүүд ажалаа тогтоохо ёһогүй,  - гэжэ Дмитрий Дружинин хэлэбэ.

Алексей Цыденов аймагуудай хүтэлбэрилэгшэдтэ нютаг бүхэндэ хог шорой суглуулга хинаха хүниие томилхо гэжэ даалгаба.

Аймагуудта гараһан асуудалнуудаар ажал ябуулха талаар региональна оператор хүдэлмэрилэгшэдые томилхоор бэлэн байһанаа Дмитрий Дружинин мэдүүлээ.