Ниигэм 17 feb 2021 361

​«Победа» авиакомпани Москва – Улаан-Үдэ шэглэлээр ниидэхэеэ болихонь

© фото: pixabay.com

Байгша оной мартын 28-һаа «Победа» авиакомпани Москва – Улаан-Үдэ шэглэлээр ниидэхэеэ болихонь. Иимэ түсэбүүдтэй байһанаа энэ бүлгэм үнгэрһэн долоон хоногто дуулгаба.

Алас Дурнын можо нютагуудай ажаһуугшадта туһалжа, биледэйнь үнэ сэнгүүдые хямдахан болгохо зорилготойгоор энэ шэглэлээр ниидэдэг авиакомпанинуудта гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлэгдэдэг юм. Энэ жэл 5 миллиард түхэригэй субсиди «S7 Airlines» гэжэ авиакомпанида дамжуулагдаа. Теэд гүрэнэй тэдхэмжэ мүнгэн бүхэли зандаа нэгэ эмхидэ хүртэхэдэнь, ондоо авиакомпанинуудай гомдохонь гайхалгүй. Засагай газарай хүн зондоо туһалха хүсэлтэй ябуулгань бэелүүлэгдэнгүй, шэнэ хохидол боложо гараба.

Иимэ байдал хараадаа абажа, Буряад Уласай Засагай газар «Победа» гэжэ авиакомпани эндээ үлөөхэ арга боломжонуудые бэдэрнэ.

Февралиин 15-да Ородой Холбоото Уласай транспортын сайдай орлогшо Игорь Чалик Улаан-Үдэ ерэжэ, «Победа» авиакомпаниин ажал һэргээхэ асуудалда зорюулагдаһан зүблөө эмхидхэбэ. Эндэ Буряад Уласай транспортын сайдай уялгые дүүргэгшэ Алексей Назимов, Росавиациин даргын түрүүлэгшын орлогшо Алексей Новгородов болон Улаан-Үдэ хотын «Байгал» аэропортын захирал Дмитрий Гармаев хабаадаба.

- Гүрэнэй һан жасаһаа авиакомпанинуудта тэдхэмжэ үзүүлхэ дүримүүд Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай тогтоолоор баталагдадаг. Харамтайнь гэхэдэ, «Победа» гэжэ бүлгэм энэ хуулиин эрилтэнүүдтэ тааранагүй, - гэжэ Игорь Чалик хэлэбэ.

Гарһаамнай мултаржа гарахаяа байһан «Победа» авиакомпаниие эндээ үлөөхын тулада Буряад Уласай Засагай газар элдэб аргануудые бэдэрнэ. Тэрэ тоодо энэ эмхиин агаарай онгосонуудые «Байгал» аэропортдо буухадань, хүнгэлэлтэтэйгөөр угтадаг болохо юм.

 «Победа» авиакомпаниин агаарай онгосонууд үнгэрһэн жэлэй туршада Москва – Улаан-Үдэ шэглэлээр 90 мянган хүниие шэрэһэн байна гээд, Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com