Ниигэм 17 feb 2021 685

​АРЬЯА-БААЛАЯА залая!

“Заяан холын аялга,

Захын аман Захаамин”

гэжэ түүрээһэн Захааминай заяатай хүрьгэн Дондог Улзытуевай ирагуу мүрнүүдээр эхилэе.

Хүжэ ногоон тайгата заха холын Захааминай сэлгеэ ехэ Санагын Булаг нютагай Номтоголой Улаан Зураада Заяа Хамбын заяагдаһаар,  Дамба Хамбын хэлэгдэһээр Арьяа-Баала Бурханай – Жанрайсиг һахюуһанай 40 гаран метр үндэртэй ( сасуулан хэлэхэдэ – 14 дабхартай байшан) уулын үбэртэ (уулын нюруугай 37 градус хэлтэгээдэ) баримал хүрэг тогтооходо бүгэдэ араднай хабаадажа байна гэжэ баяр баясхалантайгаар бүгэдэ уншагшадтаа дуулгая.

 Арьяа-Баала бурхан һахюуһамнай хэрээр бүтээгдэжэ байна, оноото газартаа хэзээ заларуулагдахань бэ, хэзээ арамнайлагдаха юм, энэ ехэ буянта хэрэгтэ яажа хабаадахаб гэһэн асуудалнууд манда ерэжэл байна. Энэ ехэ буянта ажалые эхилхэһээнь нааша Буян үйлэдэлгын “Нэгэдэл” жаса урагшална гэжэ уншагшадтаа мэдээсэе.

Энэ ушарһаа тобшохоноор ойлгуулжа үгэхыень “Нэгэдэл” жасын түрүүлэгшэ Солбон Будаевта манай сурбалжалагша хандаа:

- Солбон Дмитриевич, эдэ бүгэдэ буянта ажал Санагын, тиигээд Захааминай арад түмэн эхилээ гэжэ булта мэдэнэбди. Харин мүнөө, энэ ехэ туйлай ехэ ажал ганса захааминаархид хайшан гэжэ, хэрэ тухандань хүргэжэ шадахатнайб гэһэн асуудал гарана.

- Энэ ехэ буянта хэрэгтэмнай бүгэдэ арад хабаадана гэжэ тэмдэглэе. Эндэһээ удхатайгаар, зоригтойгоор нэрлэе: Арьяа-Баала бурханайнгаа һайн һайханаар оноото Улаан-Зурхайдаа залархынь тула олон түмэнэй хүсые энэрхы сэдьхэлээр үйлэдэнэбди. Һүүлэй мэдээгээр “Буряад үнэндөө” соносоходомнай:

Улаан-Үдын дэргэдэхи Доодо-Ивалгын сомоной Нуур-Сэлеэн тосхоной Дашарабдан Батажабайн гудамжаар 7-дохи гэрэй үргэн ехэ талмайда Арьяа-Баалын бодо бэе бүтээгдээ. Тиигээд лэ, үбэлэй хүйтэншье һаа, хэһэг хэһэгээрнь зөөхэ ашаанай машинанууд дабаа дабшануудые, орёо үргэн харгынууые дабажа, эгээл шухала, томо ехэ зүйлнүүдыень хүрэхэ газартань хүргэбэ. Энэ ехэл ажал бүтээжэ байһан “СМИТ” нэгэдэлэй дарга, манай аймагһаа Арадай Хуралай һунгамал Геннадий Доржиев болон Зэдын һунгамал Сергей Пашинскийдэ баяр баясхалангаа мэдүүлнэбди. Эдэл зомноймнай хүсөөр Арьяа-Баала бурханаймнай үндэһэн һуури хэб ёһоор зохёогдохонь. Энэ ехэ хэрэгтэмнай арга шадалаараа арад зомнай туһалжал байна. Хүдөөгэймнай  зон - хони малаараа, хотымнай зон мүнгэ сангаараа туһалналд – эдэ жиндагуудаймнай нэрэ солонуудынь “Арьяа-Баалын “Тоосооной Алтан дансада” аржытар бэшэгдэхэ, хурал бүхэндэ аржытар уншагдаха гэжэ бүгэдэндэ һануулнабди. Угһаан удхалаад, ехэ ажал ябуулһандань бүгэдэ зондоо баяр баясхалангаа мэдүүлнэб.

“Олоной хүсэн – оёоргүй далай” гэжэ үнэн даа. Ганса Буряадаймнай арад түмэн хабаадана бэшэ, харин дэлхэйн хаа-яанһаа туһаламжа ерэнэ. Сагаан һарын үмэнэ Буряадта, Үбэр Байгалай хизаарта ажаһуудаг Шэнэхэээнэй арад олоной зүгһөө Санжааешын Дашцырен Дугдамай Дулма хоёр 108598 түхэриг “Нэгэдэлдэ” дамжуулаа. Мүн баһа Шэнэхэээндээ ажал ябуулжа байнабди гэжэ мэдээсээ.

-Хүндэтэ Солбон Дмитриевич, эндэһээ эхилэн Арьяа-Баалын баримал хүрэг оноото газартань тогтоохо ажал хэрэгэй хэр зэргэ ябуулагдажа байһан тухай мандаа мэдээсэжэ байгыт гэжэ уряалнабди.

Булта бүгэдыетнай Сагаан һараар, Сагаалганаар! 

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ