Ниигэм 25 feb 2021 521

​Буряадай Зэдын аймаг эгээл олон бодо малтай

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман эгээл олон бодо малтай аймагуудые элирүүлээ. Тиигэжэ Зэдын аймаг түрүү һуурида гараба. Энэ аймагта 45 261 толгой үхэр мал тоологдоно. Энэнь нёдондо жэлтэй жэшэхэдэ, 5,7 %-ээр ехэ. Хоёрдохи һуурида Захааминай аймаг гараба. Заха холын Захааминда 36992 толгой мал тоологдоно. 29895 толгой малтай Бэшүүрэй аймаг гурбадахи һуурида гараа.

2021 оной январиин 1-эй мэдээгээр Буряад Уласта 349 мянганһаа дээшэ бодо мал бии гэжэ хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман дуулгана.

 

Фото: Анна ОГОРОДНИК