Ниигэм 26 feb 2021 336

Наһанай жаргал - үхибүүд

Эдэ үдэрнүүдтэ Хурамхаанай аймагта ажаһуудаг гэр бүлэдэ долоодохи үхибүүн түрэжэ, ехэ баяр болобо.
Баир Олегович Елизавета Владимировнагай бүлэдэ хүбүүн түрэжэ, Тимофей гэжэ нэрэ үгтэбэ. Энэ дэмбэрэлтэ ушараар түрэлхидые Хурамхаанай аймагай ЗАГС-ын таһагай мэргэжэлтэд халуунаар амаршалжа, үхибүүнэй эгээл түрүүшын данса – түрэһэн тухай гэршэлгэ барюулба.
 Тиихэтэй хамта, байгша оной февралиин 15-һаа 21 болотор Буряад Уласай перинатальна түбтэ эхэнэрнүүдэй түрэхэ 125 ушар бүридхэгдөө. Хоёр эхэнэр эхир хүүгэдые түрөө. 65 хүбүүд, 62 басагад энэ дэлхэйдэ мүндэлөө.
Февралиин 8-һаа 14 болотор 43 хүбүүн, 43 басаган энэ түбтэ түрэһэн байна. 

Фото: pixabay.com