Ниигэм 1 mar 2021 329

​Буряадай Хурамхаанай аймагай түбэй больницада «Нива» автоунаа  дамжуулагдаа

© фото: "Курумкан-инфо"

Буряад Уласай хүдөө нютагай ажаһуугшадта һаадгүйгөөр эмнэлгын туһа хүргэхэ зорилготойгоор «Элүүрые хамгаалга» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ Хурамхаанай аймагай түбэй больницада «Нива» автоунаа дамжуулагдаба.

Эмнэлгын туһа үбшэнтэндэ гэртэнь хүргэхэ, зарим ушарта үбшэнтэниие эмнэлгын газар асарха, эмүүдые тарааха, шэнжэлгэ хэгдэхэ талаар автомобиль ашаглагдаха юм.   

Фото: "Курумкан-инфо"