Ниигэм 5 mar 2021 377

​Федеральна хэмжээнэй олимпиадануудта илаһан Буряадай һурагшад шагнагдаха

© фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Засагай газарай 2021 оной мартын 2-ой 75-дахи тогтоолоор федеральна хэмжээнэй олимпиадануудта амжалта туйлаһан, шангай һууринуудые эзэлэгшэдые тусхайтаар шагнажа, мүнгөөр урмашуулха гурим абтаа.

Ородой Холбоото Уласай Гэгээрүүлгын яаманай эмхидхэһэн һурагшадай бүхэроссиин олимпиадын түгэсхэлэй шатада илагшад, шангай һууринуудые эзэлэгшэд болон тэдэниие бэлдэһэн багшанар тусхай шанда хүртэхэ. Хэдэн олимпиадануудта һурагшадые бэлдэжэ, тэдэнэйнгээ шангай һууринуудта хүртэбэл, багша олимпиада бүхэнэй дүнгүүдээр урмашуулагдаха.  

Фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан