Ниигэм 16 mar 2021 665

​Ойн түймэрнүүдые агаарһаа хиналгада Буряадта нэмэлтэ мүнгэн һомологдохо

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай бюджетһээ ойн түймэрнүүдые агаарһаа хинаха хэрэгтэ нэмэлтэ 15,1 сая түхэриг һомологдохо.

- Түймэрэй эгээл ехэ аюултай хаһада үдэрэй туршада гурбанһаа бага бэшээр агаарһаа хинаха хэрэгтэй. Агаарһаа хиналтын ашаар түргэн дары ойн түймэрнүүд элирүүлэгдэжэ, унтарааха хэмжээнүүд абтадаг, - гэжэ Буряадай ойн ажахын агентствын хүтэлбэрилэгшын нэгэдэхи орлогшо Дмитрий Баклашкин хэлэбэ.

Буряад Уласта ойн түймэрһөө һэргылхэ хэрэгтэ федеральна бюджетһээ 394 сая түхэриг һомологдоо, тэдэнэй, 117,7 сая түхэригынь – авиа-хиналтада.

Түймэрэй аюултай хаһада бэлэдхэлэй хэмжээндэ ойн түймэр сараха ниитэ нэгэ түсэб зүбшэгдэнэ, ойн ажахынуудай хүдэлмэрилэгшэд техникэ болон тоног хэрэгсэлээ бэлдэнэ. Удаань тэдэнэр хэр бэлэн байһанаа харалганда, һуралсалай хэмжээ ябуулагнуудта харуулха. Март һарын һүүл багта һэргылэмжын хэмжээ ябуулганууд түсэблэгдэнхэй. Тиихэдэ ойн харуулшад түймэрэй ехээр тарахагүйн түлөө 2 мянган модонһоо дээшэ зайда зурууд татаха, хагда галдаха, мэдээсэлэй баннернүүдые тодхохо юм.

- Үнгэрһэн жэлдэ апрелин эхиндэ түрүүшын түймэрнүүд һүжэрөө. Зарим аймагуудта саһан бага, дулаан хабар хүлеэгдэнэ. Һайн бэлэдхэл хэхэ ёһотойбди,  - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Петр Мордовской хэлэбэ.

 

Фото: egov-buryatia.ru