Ниигэм 17 mar 2021 518

Буряадай таряашанай үүсхэл

Тарбагатайн аймагай Валерий Чебан арбан жэлэй саада тээ хуушан трактораараа 30 гектар газар эхилжэ хахалаа. Харин мүнөө тэрэ 2300 гектар газар эдлүүрилнэ. Тэндэһээ жэлдээ 2 мянган тонно таряа хуряана. Үнгэрһэн жэлдэ үрэһэ хүрэнгэ эрхилдэг ажахы болоо. Тиигээд Валерий Чебан таряанай томо склад баряа. Мүнөө хилээмэ барихаяа түсэблэнэ гэжэ Буряадай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Өөрын уран гараар

- Юумэнһээ айнгүй эхилхэл хэрэгтэй. Бидэ багаханаар гэхэ гү, али аргааханаар эхилээ һэмди. Улаан гараараа газараа арилгаабди, хуушан трактораа голонгүй, 20 литрэй канистраар холо ойроһоо түлишыень зөөжэ хээд лэ, ажалаа ябуулдаг байгаабди. Тиигэһээр өөрын хүсөөр техникэеэ һайжаруулаад лэ, яһала урагшалаалди даа. Хүл дээрээ бата бэхеэр бодоходоо, өөһэдынгөө ажаллажа хуряаһан таряагаа талын хүнүүдтэ үгэжэ байнхаар, өөһэдөө хилээмэ барибал, дээрэ гэжэ хэлсээбди, - гэжэ Валерий Чебан тодорхойлно.

Газараа хуушанайхяар хахалаад лэ тарижа байха бэшэ, харин нарин нягтаар эдлүүрилхэ гээшэ тон шухала гэжэ ойлгоод, уран гартай, техникэдэ һожортой Валерий Чебан өөрын культиватор зохёон хабсараа. Тэрэ хэлэхэдээ, манай Буряадта ондоо иимэ оньһон түхеэрэлгэ үгыл даа гэнэ. Тэрэнэй зохёоһон культиватор 12 метр үргэнтэйгөөр нэгэ доро газар эдлүүрилжэ гарана. Тиимэһээ “400 мориной” хүсэтэй трактор тэрэниие шэрэнэ. Энэ шэнэ аргаараа үнгэрһэн жэл 500 гектар газар эдлүүрилжэ шадаа.

Гэр бүлөөрөө

Өөрөө Валерий Чебан гэрлэжэ, Витимһээ Дээдэ Жэрэмдэ буугаа.

- Хамтаараа ажалаа ябуулхадамнай ехэл һайн, урагшатай байна. Иигэжэл эбтэй эетэй ажалаа урагшалһамнай ехэл һайн гээшэ! Гэр бүлэ эбтэй байбал – бүхы һанаһан хэрэг урагшалхал юм байна, - гэжэ гэрэй эзэн маһалзана.

Ажал хэрэгээ урагшалжа байһан энэ ажахыда һаяхана Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев албанай хэрэгээр ябахадаа айлшалаа. Ажахытай танилсаад байхадаа, сайд: «Хүдөөдэ иимэл урагшаа һанаатай, ажал хэрэгтээ оролдосотой хүнүүдэй нютаг оронойнгоо түлөө саг үргэлжэ хүдэлжэ байбал, хүдөө нютагууднай хүгжэн һалбарха”, - гэжэ урматайгаар мэдүүлээ. 

Баримта
 Буряад Уласта хүдөө ажахы хүгжөөхэ, илангаяа таряа талха элбэгжүүлхэ хэрэгтэ ехэ анхарал хандуулагдана. Тиимэһээ урагшаа һанаатай, нютагтаа хүдэлхэ эрмэлзэлтэй, шадалтай зондо арга шадалаарнь туһа үзүүлэгдэнэ. Тиимэһээ гүрэнэй «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» гэһэн түсэл үргэнөөр бэелүүлэгдэнэ. 2021 ондо хүдөөгэй ажахынуудта 112 сая түхэригтэ туһаламжа үзүүлэгдэхэ гэжэ Буряадай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман мэдээсэнэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Сэнгэ Ринчинов