Ниигэм 19 mar 2021 435

Хоёр үдэрэй уларил тухай

Уларил шэнжэлэгшэд иигэжэ мэдээсэнэ.

Мартын 19-дэ Буряад Улас дотор саһан орохогүй. Зүүн хойноһоо 4-9, зарим нютагуудаар 14 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 13-18, зарим аймагуудаар 23-28, урда нютагуудаар 7-12 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 3 градус хүйтэнһөө 2 градус хүрэтэр дулаараха, зарим аймагуудаар 5-10 градус хүйтэн байха.
Мартын 20-ой үглөөгүүр болон үдэр хойто талын аймагуудаар багаханаар саһалжа магад. Зүүн хойноһоо секундын 3-8, заримдаа 14 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 13-18,  урда талаар 7-12, бусад нютагуудаар 23-28 градус хүйтэн байха. Үдэртөө 0-5 градус дулаан тогтохо. Харин зарим нютагуудаар 4-9 градус хүйтэн байхаар хүлеэгдэнэ.

Фото: pixabay.com