Ниигэм 18 mar 2021 559

​Үншэн үхибүүдые гэр байраар хангалгада 465 саяһаа дээшэ түхэриг Буряад Уласта һомологдохо

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэһээр, гэр байрада хүртэхэ эрхэтэй үншэн үхибүүдэй тоо дээшэлээ. 2021 оной тоо баримтаар мүнөө 4289 үхибүүд гэртэй болохо эрхэтэй. Бүгэдыень гэртэй болгохо гэбэл,  8,5 миллиард түхэриг хэрэгтэй.

- Үншэн үхибүүдые гэртэй болгохо талаар Буряад Уласһаа федеральна бюджедһээ мүнгэ һомололго дээшэлүүлхэ талаар ажал ябуулна. Ородой Холбоото Уласай Гэгээрэлэй яаман болон Буряад Уласай Засагай газарай хоорондо баталагдаһан хэлсээнэй ёһоор, 393,2 сая түхэриг һомологдоо. Уласай бюджедһээ 25,1 сая түхэриг гаргашалагдаа. Бүхыдөө 418,3 сая түхэриг болоно, - гэжэ Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын сайд Татьяна Быкова хэлэбэ.

Мүнөө Буряадай ниигэмэй хамгаалгын яаман бүхы муниципалитедүүдтэ байрануудые бэдэрхэ гэһэн даабари үгөө.

Тиихэдэ сүүдэй шиидхэбэринүүдые дүүргэхэ талаар асуудал онсо һуури эзэлнэ. Энэ зорилгоор 32 гэр байра худалдан абалгада 65 сая түхэригһөө дээшэ мүнгэн һомологдоо.

2020 ондо үншэн үхибүүдтэ 412, 6 сая түхэригэй 233 гэр байра худалдан абтаа. 2021 ондо энэ зорилгодо 465,3 сая түхэриг хараалагданхай. 200-һаа доошо бэшэ гэр байра худалдан абаха гэжэ түсэблэгдэнхэй.

Фото: egov-buryatia.ru