Ниигэм 24 mar 2021 440

​Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай мэргэжэлтэд Тарбагатайн аймагай «Куйтунское» ажахы хүрэбэ

© фото: mcx.gov.ru

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай ИМЦ-гэй мэргэжэлтэд Тарбагатайн аймагай «Куйтунское» ажахы хүрэһэн байна. Тэрэ хэмжээ ябуулгада Зэдын аймагай хүдөө ажахы эрхилэгшэд, аймагай засаг даргын орлогшо Ирина Ульзытуева түрүүтэй хабаадалсаа. Эдэ зон миин ябаа бэшэ, бэе бэеынгээ дүршэл халан абаха гэһэн гол зорилготой байгаа.

«Куйтунское» ажахы 15 жэлэй саада тээ ажалаа ябуулжа эхилээ. Тиихэдэ 7 үнеэтэй, 40 гектар газартай байһан юм. Мүнөө болоходо, Буряад оронойнгоо түрүү ажахынуудай нэгэн гэжэ тоологдоно. Тус ажахы сагаан толгойто казах үүлтэрэй үнеэ үдхэдэг. Үүлтэртэ ажахы нэрэтэй болоһон юм. Үшөө тиихэдэ таряа ургуулдаг, һайн үрэһэ тараадаг болонхой. Эбэртэ бодо малынь 730 толгой болотороо үдөө. Үбэлдөө 800 грамм, харин зундаа 1800 грамм шэнээн мяха ургуулна.

Талха таряагаа тариха 4400 га талмай эдлүүрилнэ, газар хахалха 5 томо «Кировец», «Россельмаш» түхэлэй тракторнуудтай, мүн 5 комбайн байха. Нёдондо тэдэнэр комбикорм буйлуулха тусхай хэрэгсэл 5 сая түхэригөөр худалдажа абаад, тодхоһон байна. Үдхэһэн үхэр малаа, ургуулһан таряагаа Буряад Уласайнгаа ажаһуугшадта наймаалхаһаа гадна, хүршэ Үбэр Байгалай хизаарта, Эрхүү можодо, үшөө тиихэдэ Казахстан гүрэндэ наймаалдаг юм байна. Һаядаа 100 толгой эбэртэ бодо мал Казахстан руу эльгээхэеэ бэлдэжэ байнад.

-Үхэр малда тэжээл бэлдэхэ онол аргатайнь танилсаха гол зорилго байгаа. Манай аймагта малай тоо толгойн олон болоходонь, баһал эдихэ ууха тэжээл ехэ хэрэгтэй болоно ха юм, - гэжэ хүдөө ажахын талаар Зэдын аймагай засаг даргын орлогшо Ирина Ульзытуева тэмдэглэнэ.

Урагшатайгаар ажалаа ябуулжа байһан ажахы тухай һаяын сагта Youtube-канал харуулха. Тиихэдэ «Куйтунское» ажахын экономист Виктор Мясниковтой хэһэн хөөрэлдөө заатагүй харуулхабди гээд, эмхидхэгшэд найдуулаа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: mcx.gov.ru