Ниигэм 24 mar 2021 539

​Уласхоорондын харалганда Агын Буряадай тойрогой “Руно" ажахы хабаадана

© фото: Агын Буряадай тойрогой сайт

Эдэ үдэрнүүдтэ Уфа хотодо үнгэргэгдэжэ байһан “АгроКомплекс-2021” гэһэн уласхоорондын харалганда Агын тойрогой “Руно” гэһэн ажахы хабаадана.

Энэ харалганда Алас Дурна, Сибирь болон Ураалай тойрогуудай можо хизаарнуудай хүдөө ажахын түрүү ажахынууд дүй дүршэлөөрөө хубаалдана, бүтээлнүүдээ болон эдеэ хоолой зүйлнүүдые табина.

«Руно» хадаа Байгал далайн зүүн нютаг можонуудта хониной нооһо худалдан абадаг ажахы юм. Ганса 2020 ондо Үбэр Байгалай хизаарай болон Буряадай хоёр ажахыһаа 260 гаран тонно хониной нооһо худалдажа абаһан байна. Эндэ Агын тойрогойхид 200 гаран тонно нооһо худалдаа.

Түргөөр хүгжэжэ байһан ажахы 2009 онһоо хүдэлжэ эхилһэн юм. Нооһо угааха, ээрэхэ оньһон түхеэрэлгэ хэрэглэгдэнэ. 2011 онһоо тэндэ нооһоной зүйлнүүдые хэжэ эхилээ. Хониной нооһоной дэбтэр хүн зондо һайшаагдана. 2018 онһоо хойшо ганса нарин бэшэ, мүн шэрүүн нооһо худалдан абана. Юуб гэхэдэ, тусхай оньһон техникэ гүрэнэй тэдхэмжээр абаһан байна. Тиигэжэ тэдэ нооһонһоо хөөбэр гаргажа һуранхай. 

Источник: Агын Буряадай тойрогой сайт

Фото: Агын Буряадай тойрогой сайт