Ниигэм 1 apr 2021 442

Олоной анхарал татадаг трамвай


Улаан-Үдэ хотодо газаа талаһаань гэрэл зурагуудаар шэмэглэгдэһэн трамвай үсэгэлдэр ябажа эхилээ. 
Ушар юуб гэхэдэ, өөһэдын дураар хүн зондо туһаламжа хүргэдэг эгээл эдэбхитэй залуушуулай гэрэл зурагууд буулгагдажа, трамвайда няагданхай. Коронавирус үбшэнэй һүжэрхэдэ, сэдьхэлэйнгээ уряалаар зондо туһаламжа үзүүлхэ зорилготойгоор бүлэг залуушуул сугларжа, илангаяа наһатай зондо туһалжа эхилээ.  «Добродом» түбэй болон ОНФ намай Буряадтахи таһагай дэргэдэ хоёр штаб байгуулагданхай.

Мүнөөшье волонтёрнууд ниигүүлэсхы туһа хүнүүдтэ үзүүлһэн зандаа. Тэдэнэй зурагуудые 77-дохи вагон дээрэ хараха аргатайт», -гэжэ Хотын трамвайн управлениин мэргэжэлтэд хэлэнэ. 

Фото: МУП "Управление трамвая