Ниигэм 2 apr 2021 380

Ойн түймэрнүүдһээ һэргылэмжэ


«Ой модоёо түймэрһөө хамгаалая!» гэһэн зурагуудай харалган түгэсэбэ. Жэл бүхэндэ Буряад Уласай ой хамгаалгын талаар агентство оршон тойронхи байгаали хамгаалгын түбтэй хамта үхибүүдэй дунда энэ урилдаа эмхидхэжэ, ойн түймэрнүүдэй аюулта байдалда олоной анхарал хандуулдаг юм. 
Энэ жэлэй хэмжээндэ эдир зураашад олоор хабаадажа, ехэ гүнзэгы удхатай зурагуудые дурадхаа. Гадна гэрэл зурагууд, тусхайта мэдээсэлэй плакадууд бэлдэгдэжэ, олоной һонирхол татаа.  
Унтараангүй хаягдаһан зуруул ямар аюул ушаруулхые, ой модон соо ябахадаа ямар дүримүүдые сахиха хэрэгтэйб гээшые харуулһан зурагууд шүүгшэдэй үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө. Эдэ үдэрнүүдтэ тус харалганда онсо шалгарһан үхибүүд тодорхойлогдожо, шагнал үнгэрхэ. Эдиршүүлэй зураһан зурагуудые түймэрһөө һэргылэмжын хэблэлэй зүйлнүүд дээрэ хараха аргатай байхабди.

Фото: Республиканское агентство лесного хозяйства