Ниигэм 5 apr 2021 412

​Буряадай Ивалгын аймагта жэлэй туршада тамирай долоон объект баригдаа

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон уласай спортын сайд Вячеслав Дамдинцурунов Ивалгын аймагаар албанай хэрэгээр ябахадаа, тамирай объектнүүдые хаража, тамирай инфраструктура байгуулха талаар үндэһэн түсэлэй бэелүүлгэ сэгнээ. Аймагай дэбисхэртэ жэлэй туршада шэнэ долоон объект баригдаа.

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» гэһэн федеральна программаар тамирай объектнүүдые барилгада 69 сая түхэриг һомологдоо. Тиигэжэ Ошурково, Сужа, Хурамша, Сотниководо 14,3 сая түхэригэй - тамирай талмайнууд, Ивалга һууринда 11,2 тамирай-элүүржүүлгын комплекс баригдаа. Муниципальна болон хубиин суг ажалай хэмжээндэ Сотниково һууринда 43,5 сая түхэригэй тамирай танхим бодхоогдоо. «Арадай бюджедэй» болон аймагай бюджедһээ һомологдоһон мүнгөөрр Поселье һууринда тамирай комплекс нээгдээ.

- Тамирай хэрэгсэлнүүдээр ажаһуугшадые хангаха талаар Ивалгын аймаг,  һүүлшын һууринуудай нэгые эзэлжэ байгаа. Тиимэһээ үнгэрһэн жэлдэ мүнгэн һомологдоо. Һаядаа Сотниководо һэеы гэрэй түхэлөөр баригдаһан тамирай шэнэ байшан нээгдэхэ, - гэжэ уласай спортын болон залуушуулай бодолгын сайд Вячеслав Дамдинцурунов хэлэбэ.

Дээдэ Ивалгада Буряадай Толгойлогшо стадион болон барилдаанай танхимда хүрэһэн байна. Энэ нютагай ажаһуугшад үүсхэл гаргажа, стадион барижа эхилээ.

2020 онду «Болбосон түхэлтэй хотын оршон» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ һомологдоһон 600 мянган түхэригэй газаа табигдадаг тренажёрнууд тодхогдоо. Тиихэдэ «Комплексное развитие сельских территорий» «Ошор Булаг» гэһэн ТОС-ой гаргашалһан мүнгөөр тамирай-хүүгэдэй талмай баригдаа. Тэрэниие барилгада 1,4 сая түхэриг гаргашалагдаа. Гэхэтэй хамта, «Арадай бюджедэй» хэмжээндэ коньки, сана, клюшки г.м. худалдан абтаа.

 

Фото: egov-buryatia.ru