Ниигэм 8 apr 2021 452

Буряадай Мухар-Шэбэрэй аймагта хүүргэ заһабарилагдаха

Шэнэ Заган һууринай ажаһуугшад хүүргын эбдэржэ байһан тухай мэдүүлгэ оруулаа

Мухар-Шэбэрэй аймагай Шэнэ Заган һууринай ажаһуугшад хүүргын эбдэржэ байһан тухай дуулгаа.

- Шэнэ-Заганда хүүргэ аюултай болоод байна. Аймагай захиргаанда асуудал гарана. Хэн заһабарилха ёһотойб? Харгын гэнэ усалшье боложо магадгүй, - гэжэ ажаһуугшад Мухоршибирь-инфо.24/7 гэһэн вайбер бүлэгтэ бэшэһэн байна.

Энэ мэдүүлгэ Шэнэ Заганай һомоной түрүүлэгшэ Ольга Ланцовада оруулагдажа, Олгь Николаевна, аймагай захиргаанай засаг даргын орлогшо Виктор Вакарин болон "Мухоршибирский ДЭУ" эмхиин захирал Александр Черкасовтай хүүргэ ошожо хараһан байна.

Модо шэрэһэн ашаанай томо машинанууд хүүргэ дээгүүр гаража, иимэ байдал тохёолдоо гэжэ элирүүлэгдээ.

Тиигэжэ гэнэ усалай тохёолдохогүйн тула, хүүргэ дээгүүр ябахые хорижо, ажаһуугшад тойрожо гү, али гүйхэн газараар уһа гаталха баатай болобо.

- Виктор Вакаринтай хөөрэлдөөбди, хүүргэ заһабарилха тоололгын даснсанууд бэлдэгдэхэ, - гэжэ Шэнэ Заганай һомоной засаг дарга Ольга Ланцова хэлэбэ.

Заһабарилгын ажалда һомологдохо мүнгэн тухай аймагай захиргаанай суглаанда хэлсэхэ юм.

Мүнөө нөөсын болон аймагай ажахын хүтэлбэриин талаар хороондо заһабарилгын ажалда хэды мүнгэ гаргашалагдахаб гэжэ тоолохыень даалгагдаа. Һомоной хүтэлбэрилэгшэ хүүргэ дээгүүр ябахагүй гэһэн хорюул сахигдана гү гэжэ, тиихэдэ хүүргын байдал хинажа байха даабари үгтөө.  "Мухоршибирский ДЭУ" эмхи мүнөө тойроод ябаха харга бэлдэхэ гэһэн шиидхэбэри абтаа.   

Источник: Мухоршибирь-инфо.24/7

Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7