Ниигэм 9 apr 2021 518

​Буряад Уласай ТОС-ууд: олоной ажал бүтэсэтэй

© фото: Наталья Фалевская

Олон жэлэй туршада Буряад орондомнай ТОС-уудай хүдэлөөн эдэбхитэйгээр ябуулагдана. Арад зон өөһэдынгөө хүсөөр нютагаа һайжаруулха гэжэ ажал ябуулна. Тиихэдэ энэ хэрэгтэнь уласай талаһаа мүнгэн туһаламжа үзүүлэгдэнэ гээшэ ааб даа.

Жэл бүри ТОС-уудай дунда урилдаан үнгэржэ, эрхимүүдынь 40 мянганһаа дээшэ мүнгэн шангуудта хүртэдэг. Тэрэ мүнгэндээ түсэблэһэн ажалнуудаа бүрин бүтэн болгожорхидог юм. Жэшээлхэдэ, хүүгэдэй, тамирай, талмайнууд. Юрэдөө, ямарш ажал ТОС-эй мүнгэндэ хэжэрхихээр.

Тарбагатайн аймагай “Саянтуйское” нютагта 161 ТОС тоологдоно. Тэрэ нютагые тойроод ехэ олон ДНТ, СНТ-ууд байгуулагданхай. Тэндэхи ажаһуугшад өөһэдөө байдалаа һайн тээшэнь хубилгаха ажал ябуулжал байна. 2019 ондо уласай эмхидхэгдэһэн урилдаанда бүхыдөө - 1 сая 640 мянган, 2020 ондо 740 мянган түхэригэй шан абаһан байна. Байгша ондо 590 мянган түхэриг диилэжэ абаа. ТОС-уудай энэ мүнгэндөө нютагайнгаа гү, али ДНТ-эйн байдал һайхан, гоё болгохын тула, хүүгэдэй наадаха, спортоор бэеэ һорихо талмайнууд баригдана. Соёлой байшангууд, үйлсэ гудамжанууд, заһабарилагдана. Гудамжануудта гэрэлтүүлгэ хэгдэнэ.

Жэшээ болгожо харабал, Дээдэ Саяанта нютагта 7 ТОС байгуулагдаад, тэндээ соёлой байшан, һүмэ заһабарилна. Залуушуул баһал тэрэ хэрэгтэнь хабаадажа, футбол наадаха талмай зохёогоо. Дуунай хоёр ансамбль байгуулагдажа, тайзан дээрэ гарахадаа, үмдэхэ хубсаһа оюулаа.

Хамтын ажалда бүхы ажаһуугшад хабаадаха аргатай, теэд эгээл эдэбхитэй хүнүүдынь бусадаа дахуулжа, иимэ тиимэ ажал хэе гэжэ уряалан, хамтын хүдэлмэри эхилнэ.  161 ТОС-ой нэмэри “Саянтуйское” нютагай хүгжэлтэдэ ехэ хубитаяа оруулна гээшэ. Мүнөөнэй хүшэрхэн сагта хамтаржа, ажалаа хээгүй һаа, байдалнай хубилхагүй.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Наталья Фалевская