Ниигэм 12 apr 2021 408

Мүнөөдэр - Космонавтикын үдэр
Жаран жэлэй саана энэ үдэр Юрий Гагарин замбуулинда ниидэһэн түүхэтэй. Энэ хадаа бүхэдэлхэй дээрэ түрүүшынхиеэ хүнэй замбуулиин руу ниидэжэ, 108 минутын туршада бүмбэрсэг дэлхэй тойрожо ерэһэн ушар юм. 
Түүхэтэ үдэртэ зорюулагдан, Улаан-Үдэ хотын 2-дохи маршруудаар ябадаг трамвайн 80-дахи вагон соо «108 минута» гэһэн тусхайта хэмжээн үдэрэй 15:29 сагта эхилхэ. Трамвай Шишковкоһоо гаража, өөрынгөө маршруудаар ябаха сагтань мэргэжэлтэд космонавт Юрий Гагарин тухай мэдээсэл олондо дуулгаха. Гадна замбуулин тухай һонирхолтой баримтанууд тодорхойлогдохо.  Үшөө тиихэдэ Советскэ Союзай мэдээжэ диктор Юрий Левитанай хүнэй анха түрүүшынхиеэ замбуулинда ниидэжэ гараһан тухай дуулгаһан  мэдээсэлэй бодото буулгабари трамвайнууд соо дамжуулагдаха. 

Фото: pixabay.com