Ниигэм 13 apr 2021 398

«Буряадай эрхим бүлэ» элирүүлэгдэхэ

Буряад Уласта «Эрхим бүлэ» гэһэн харалганай шэлэн абалгын шата үнгэргэгдэхэнь.

Хабаадаха эрмэлзэлтэй байһан гэр бүлэ аймагтаа мэдүүлгэ барижа, бэлэдхэл эхилхэ аргатай. 
Олон хүүгэдые хүмүүжүүлдэг, ехэ харюусалгатайгаар түрэлхидэй уялгануудые дүүргэдэг, ниитын ажалда хубитаяа оруулдаг, эдэбхитэй, бэрхэ бүлэнүүд иимэ харалганда олоор хабаададаг гээд тэмдэглэе.

Аймагуудта энэ харалган апрелиин 23 болотор үнгэргэгдэхэ болзортой. Түгэсхэлэй шата майн 7 болотор эмхидхэгдэхэ. Тиин эндэ амжалта туйлаһан гэр бүлэнүүд майн 15-да, Гэр бүлын уласхоорондын үдэр мэдэгдэхэ», - гээд Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар сайдай орлогшо Эльвира Эрдыниева дуулгана.

«Олон хүүгэдтэй гэр бүлэ», «Залуу бүлэ», «Хүдөө нютагай эрхим бүлэ», «Алтан бүлэ», «Ёһо заншалнуудаа нангинаар сахидаг гэр бүлэ», «Мэдээжэ, нэрэ солотой гэр бүлэ»  гэһэн зургаан номинацида харалган үнгэрхэ гэжэ хэлэе.

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc